www.angielska.strefa.pl | Sprawdź nowe katalogi słów
Wróć do góry

Po naciśnięciu przycisku SPRAWDŹ LISTĘ 17 Przycisk SPRAWDŹ LISTĘw oknie otwierania katalogów Okno otwierania katalogówotwiera się okno aktualizacji listy - "Aktualizuj Listę ::: [nazwa Listy]" Okno aktualizacji listy.

Widok okna aktualizacji listy - "Aktualizuj Listę ::: [nazwa Listy]" przed edycją katalogu i Listy słów:


Widok okna aktualizacji listy - "Aktualizuj Listę ::: [nazwa Listy]" w trakcie edycji katalogu:

Widok okna aktualizacji listy - "Aktualizuj Listę ::: [nazwa Listy]" w trakcie edycji Listy słów:

UWAGA! KIEDY I DO CZEGO MOŻE POSŁUŻYĆ AKTUALIZACJA LISTY SŁÓW (UŻYCIE PRZYCISKU SPRAWDŹ LISTĘ 17 Przycisk SPRAWDŹ LISTĘ Okno otwierania katalogów)?
UŻYTKOWNIK TWORZY LISTĘ SŁÓW NA PODSTAWIE SŁÓW Z KATALOGÓW W PROGRAMIE I ZAPISUJE JĄ NA DYSKU TWARDYM. W MIĘDZYCZASIE, NIEKTÓRE SŁOWA W PROGRAMIE MOGĄ ZOSTAĆ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZEDYTOWANE (RÓWNIEŻ TE, KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DANEJ LISTY SŁÓW). KIEDY UŻYTKOWNIK PONOWNIE OTWORZY LISTĘ SŁÓW WCZEŚNIEJ ZAPISANĄ NA DYSKU TWARDYM, DZIĘKI FUNKCJI AKTUALIZACJI LISTY SŁÓW, BĘDZIE MÓGŁ SPRAWDZIĆ, KTÓRE ZE SŁÓW NA LIŚCIE SŁÓW RÓŻNIĄ SIĘ OD TYCH W MIĘDZYCZASIE ZEDYTOWANYCH W PROGRAMIE, I BĘDZIE MÓGŁ DOKONAĆ NIEZBĘDNYCH ZMIAN NA LIŚCIE SŁÓW WEDLE UZNANIA. MOŻLIWE JEST TEŻ OTWIERANIE LISTY SŁÓW UTWORZONEJ PRZEZ INNEGO UŻYTKOWNIKA I DODAWANIE/EDYTOWANIE SŁÓW Z TAKIEJ LISTY BEZPOŚREDNIO DO PROGRAMU (DOTYCZY TO TYLKO PEŁNEJ WERSJI PROGRAMU FYSHKEE - EFEKTYWNA NAUKA SŁOWNICTWA).

1 pole wyboru AUTOMAT Okno aktualizacji listy- zaznaczenie tego pola uruchamia automatyczną obsługę przycisków 2 Przycisk POPRZEDNIi 3 Przycisk NASTĘPNY Okno aktualizacji listy, służących do poruszania się pomiędzy poszczególnymi słowami na Liście słów w tabeli 7 Tabela Listy słóww oknie otwierania katalogów Okno otwierania katalogów; odznaczenie tego pola wyłącza tą funkcję. Po uruchomieniu tej funkcji, kliknięcie jednego z przycisków 2 Przycisk POPRZEDNI/3 Przycisk NASTĘPNY Okno aktualizacji listypowoduje, że program automatycznie przechodzi i wyświetla zawartość poszczególnych słów znajdujących się w tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów. Jeżeli któraś z pozycji po lewej stronie w polu tekstowym 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAlub 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listy(słowa z katalogów w programie) będzie się różniła od tej z pozycji po prawej stronie w polu tekstowym 11 Pole tekstowe KATALOG, 12 Pole tekstowe SŁOWO, 13 Pole tekstowe WYMOWAlub 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listy(słowa z listy), wówczas żółta ramka zmieni kolor na czerwony - automat zaprzestanie przechodzenia do następnej pozycji na Liście słów w tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów(automat uruchamia się ponownie po kliknięciu na któryś z przycisków 2 Przycisk POPRZEDNI/3 Przycisk NASTĘPNY Okno aktualizacji listy). To pozwala dostrzec różnice pomiędzy słowami w katalogach w programie a tymi zapisanymi na Liście słów, i umożliwia edycję poszczególnych słów.

2 przycisk POPRZEDNI Okno aktualizacji listy- służy do cofania się do poprzedniej pozycji (słowa) w tabeli 7 Tabela Listy słóww oknie otwierania katalogów Okno otwierania katalogów. Przycisk 2 Przycisk POPRZEDNI Okno aktualizacji listystaje się nieaktywny, kiedy pierwsze słowo w tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogówjest zaznaczone.

3 przycisk NASTĘPNY Okno aktualizacji listy- służy do przechodzenia do następnej pozycji (słowa) w tabeli 7 Tabela Listy słóww oknie otwierania katalogów Okno otwierania katalogów. Przycisk 3 Przycisk NASTĘPNY Okno aktualizacji listystaje się nieaktywny, kiedy ostatnie słowo w tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogówjest zaznaczone.

UWAGA! NAWIGACJĘ POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI POZYCJAMI (SŁOWAMI) W TABELI 7 Tabela Listy słówW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogówMOŻNA RÓWNIEŻ PROWADZIĆ POPRZEZ BEZPOŚREDNIE KLIKANIE POSZCZEGÓLNYCH SŁÓW W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów. ZAZNACZENIE POLA WYBORU NA WIERZCHU 19 Pole wyboru NA WIERZCHU Okno aktualizacji listyUŁATWIA PRACĘ PODCZAS KLIKANIA SŁÓW W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów- OKNO AKTUALIZACJI LISTY Okno aktualizacji listyPOZOSTAJE ZAWSZE NA WIERZCHU.

4 pole tekstowe Katalog Okno aktualizacji listy- w tym polu wyświetlane są nazwy poszczególnych katalogów do edycji. Jeżeli to pole w trakcie edycji będzie puste, przyciski 8 Przycisk ZMIEŃ NA LIŚCIEoraz 20 Przycisk ZAPISZ KATALOG Okno aktualizacji listystaną się nieaktywne; jeżeli to pole, jak i pozostałe pola tekstowe 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAoraz 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listybędą uzupełnione, przyciski 8 Przycisk ZMIEŃ NA LIŚCIEoraz 20 Przycisk ZAPISZ KATALOG Okno aktualizacji listystaną się ponownie aktywne.
Pole tekstowe 4 Pole tekstowe KATALOG Okno aktualizacji listyjest ograniczone do wyświetlania tylko jednej linii tekstu. W przypadku, kiedy tekst w polu nie jest w całości wyświetlany, aby móc zobaczyć resztę tekstu należy kliknąć w to pole i użyć klawisza strzałka w prawo/strzałka w lewo na klawiaturze tyle razy, aż niewidoczna część tekstu zostanie wyświetlona.
Podczas włączonej edycji słów (pracując np. ze słownikami, edytorami tekstu lub innymi aplikacjami tekstowymi), istnieje możliwość łatwego i szybkiego wprowadzania tekstu skopiowanego wcześniej do Schowka - wystarczy zaznaczyć i skopiować tekst we wspomnianych wcześniej aplikacjach, a następnie kliknąć lub zaznaczyć część tekstu w polu tekstowym 4 Pole tekstowe KATALOG Okno aktualizacji listylewym przyciskiem myszki - tekst ze Schowka zostanie skopiowany do tego pola.

UWAGA! PO SKOŃCZONEJ EDYCJI OKREŚLONEGO SŁOWA (WYBRANEGO W TABELI 7 Tabela Listy słówW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów) W POLACH TEKSTOWYCH 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAORAZ/LUB 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno aktualizacji listy, NALEŻY NACISNĄĆ PRZYCISK ZAPISZ KATALOG 20 Przycisk ZAPISZ KATALOG Okno aktualizacji listyW CELU ZAPISANIA WSZELKICH ZMIAN DOKONANYCH NA SŁOWIE W KATALOGU, DO KTÓREGO TO SŁOWO NALEŻY. W PRZECIWNYM RAZIE, KIEDY KLIKNIEMY LUB PRZEJDZIEMY DO INNEGO SŁOWA W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów, ZMIANY DOKONANE NA SŁOWIE ZOSTANĄ UTRACONE, I TYM SAMYM NIE ZOSTANĄ ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM.

5 pole tekstowe Słowo Okno aktualizacji listy- w tym polu wyświetlane są słowa obcojęzyczne poszczególnych katalogów do edycji. Jeżeli to pole w trakcie edycji będzie puste, przyciski 8 Przycisk ZMIEŃ NA LIŚCIEoraz 20 Przycisk ZAPISZ KATALOG Okno aktualizacji listystaną się nieaktywne; jeżeli to pole, jak i pozostałe pola tekstowe 4 Pole tekstowe KATALOG, 6 Pole tekstowe WYMOWAoraz 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listybędą uzupełnione, przyciski 8 Przycisk ZMIEŃ NA LIŚCIEoraz 20 Przycisk ZAPISZ KATALOG Okno aktualizacji listystaną się ponownie aktywne.
Pole tekstowe 5 Pole tekstowe SŁOWO Okno aktualizacji listyjest ograniczone do wyświetlania tylko czterech linii tekstu. W przypadku, kiedy tekst w polu zawiera więcej, niż cztery linie, aby móc zobaczyć resztę tekstu należy kliknąć w to pole i użyć klawisza strzałka w dół/strzałka w górę na klawiaturze tyle razy, aż niewidoczna część tekstu zostanie wyświetlona.
Podczas włączonej edycji słów (pracując np. ze słownikami, edytorami tekstu lub innymi aplikacjami tekstowymi), istnieje możliwość łatwego i szybkiego wprowadzania tekstu skopiowanego wcześniej do Schowka - wystarczy zaznaczyć i skopiować tekst we wspomnianych wcześniej aplikacjach, a następnie kliknąć lub zaznaczyć część tekstu w polu tekstowym 5 Pole tekstowe SŁOWO Okno aktualizacji listylewym przyciskiem myszki - tekst ze Schowka zostanie skopiowany do tego pola.

UWAGA! PO SKOŃCZONEJ EDYCJI OKREŚLONEGO SŁOWA (WYBRANEGO W TABELI 7 Tabela Listy słówW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów) W POLACH TEKSTOWYCH 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAORAZ/LUB 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno aktualizacji listy, NALEŻY NACISNĄĆ PRZYCISK ZAPISZ KATALOG 20 Przycisk ZAPISZ KATALOG Okno aktualizacji listyW CELU ZAPISANIA WSZELKICH ZMIAN DOKONANYCH NA SŁOWIE W KATALOGU, DO KTÓREGO TO SŁOWO NALEŻY. W PRZECIWNYM RAZIE, KIEDY KLIKNIEMY LUB PRZEJDZIEMY DO INNEGO SŁOWA W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów, ZMIANY DOKONANE NA SŁOWIE ZOSTANĄ UTRACONE, I TYM SAMYM NIE ZOSTANĄ ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM.

6 pole tekstowe Wymowa Okno aktualizacji listy- w tym polu wyświetlana jest transkrypcja fonetyczna poszczególnych słów obcojęzycznych do edycji (dotyczy tylko słów obcojęzycznych, które takową posiadają). Program współpracuje m.in. ze słownikami Cambridge (język angielski), co ułatwia wprowadzanie i edycję słów w polu tekstowym 6 Pole tekstowe WYMOWA Okno aktualizacji listy. Jeżeli to pole w trakcie edycji będzie puste, przyciski 8 Przycisk ZMIEŃ NA LIŚCIEoraz 20 Przycisk ZAPISZ KATALOG Okno aktualizacji listystaną się nieaktywne; jeżeli to pole, jak i pozostałe pola tekstowe 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWOoraz 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listybędą uzupełnione, przyciski 8 Przycisk ZMIEŃ NA LIŚCIEoraz 20 Przycisk ZAPISZ KATALOG Okno aktualizacji listystaną się ponownie aktywne.
Pole tekstowe 6 Pole tekstowe WYMOWA Okno aktualizacji listyjest ograniczone do wyświetlania tylko jednej linii tekstu. W przypadku, kiedy tekst w polu nie jest w całości wyświetlany, aby móc zobaczyć resztę tekstu należy kliknąć w to pole i użyć klawisza strzałka w prawo/strzałka w lewo na klawiaturze tyle razy, aż niewidoczna część tekstu zostanie wyświetlona.
Podczas włączonej edycji słów (pracując np. ze słownikami, edytorami tekstu lub innymi aplikacjami tekstowymi), istnieje możliwość łatwego i szybkiego wprowadzania tekstu skopiowanego wcześniej do Schowka - wystarczy zaznaczyć i skopiować tekst we wspomnianych wcześniej aplikacjach, a następnie kliknąć lub zaznaczyć część tekstu w polu tekstowym 6 Pole tekstowe WYMOWA Okno aktualizacji listylewym przyciskiem myszki - tekst ze Schowka zostanie skopiowany do tego pola.

UWAGA! PO SKOŃCZONEJ EDYCJI OKREŚLONEGO SŁOWA (WYBRANEGO W TABELI 7 Tabela Listy słówW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów) W POLACH TEKSTOWYCH 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAORAZ/LUB 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno aktualizacji listy, NALEŻY NACISNĄĆ PRZYCISK ZAPISZ KATALOG 20 Przycisk ZAPISZ KATALOG Okno aktualizacji listyW CELU ZAPISANIA WSZELKICH ZMIAN DOKONANYCH NA SŁOWIE W KATALOGU, DO KTÓREGO TO SŁOWO NALEŻY. W PRZECIWNYM RAZIE, KIEDY KLIKNIEMY LUB PRZEJDZIEMY DO INNEGO SŁOWA W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów, ZMIANY DOKONANE NA SŁOWIE ZOSTANĄ UTRACONE, I TYM SAMYM NIE ZOSTANĄ ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM.

7 pole tekstowe Tłumaczenie Okno aktualizacji listy- w tym polu wyświetlane są polskie słowa będące tłumaczeniem słów obcojęzycznych do edycji. Jeżeli to pole w trakcie edycji będzie puste, przyciski 8 Przycisk ZMIEŃ NA LIŚCIEoraz 20 Przycisk ZAPISZ KATALOG Okno aktualizacji listystaną się nieaktywne; jeżeli to pole, jak i pozostałe pola tekstowe 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWOoraz 6 Pole tekstowe WYMOWA Okno aktualizacji listybędą uzupełnione, przyciski 8 Przycisk ZMIEŃ NA LIŚCIEoraz 20 Przycisk ZAPISZ KATALOG Okno aktualizacji listystaną się ponownie aktywne.
Pole tekstowe 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno aktualizacji listyjest ograniczone do wyświetlania tylko pięciu linii tekstu. W przypadku, kiedy tekst w polu zawiera więcej, niż siedem linii, aby móc zobaczyć resztę tekstu należy kliknąć w to pole i użyć klawisza strzałka w dół/strzałka w górę na klawiaturze tyle razy, aż niewidoczna część tekstu zostanie wyświetlona.
Podczas włączonej edycji słów (pracując np. ze słownikami, edytorami tekstu lub innymi aplikacjami tekstowymi), istnieje możliwość łatwego i szybkiego wprowadzania tekstu skopiowanego wcześniej do Schowka - wystarczy zaznaczyć i skopiować tekst we wspomnianych wcześniej aplikacjach, a następnie kliknąć lub zaznaczyć część tekstu w polu tekstowym 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno aktualizacji listylewym przyciskiem myszki - tekst ze Schowka zostanie skopiowany do tego pola.

UWAGA! PO SKOŃCZONEJ EDYCJI OKREŚLONEGO SŁOWA (WYBRANEGO W TABELI 7 Tabela Listy słówW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów) W POLACH TEKSTOWYCH 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAORAZ/LUB 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno aktualizacji listy, NALEŻY NACISNĄĆ PRZYCISK ZAPISZ KATALOG 20 Przycisk ZAPISZ KATALOG Okno aktualizacji listyW CELU ZAPISANIA WSZELKICH ZMIAN DOKONANYCH NA SŁOWIE W KATALOGU, DO KTÓREGO TO SŁOWO NALEŻY. W PRZECIWNYM RAZIE, KIEDY KLIKNIEMY LUB PRZEJDZIEMY DO INNEGO SŁOWA W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów, ZMIANY DOKONANE NA SŁOWIE ZOSTANĄ UTRACONE, I TYM SAMYM NIE ZOSTANĄ ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM.

8 przycisk ZMIEŃ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listy- służy do szybkiego edytowania słów na Liście słów w tabeli 7 Tabela Listy słóww oknie otwierania katalogów Okno otwierania katalogów. Po kliknięciu na przycisk 8 Przycisk ZMIEŃ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listy, zawartość pól tekstowych 11 Pole tekstowe KATALOG, 12 Pole tekstowe SŁOWO, 13 Pole tekstowe WYMOWAoraz 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listybędzie taka sama, jak zawartość pól tekstowych 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAoraz 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listy. Jeśli chcemy szybko zmienić słowo na Liście słów, które się różni od słowa z katalogu w programie, należy użyć tego przycisku.

UWAGA! ABY EDYTOWANE W TEN SPOSÓB SŁOWO NA LIŚCIE SŁÓW ZOSTAŁO ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM, NALEŻY KLIKNĄĆ NA PRZYCISK ZAPISZ NA LIŚCIE 21 Przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listy. JEŻELI NIE WIDAĆ TEGO PRZYCISKU, KLIKNIJ NAJPIERW PRZYCISK EDYTUJ LISTĘ 16 Przycisk EDYTUJ LISTĘ Okno aktualizacji listy.

9 przycisk EDYTUJ KATALOG Okno aktualizacji listy- służy do umożliwiania edycji słów w katalogach w programie z poziomu okna aktualizacji listy Okno aktualizacji listy. Po kliknięciu przycisku 9 Przycisk EDYTUJ KATALOG Okno aktualizacji listy, znika przycisk 9 Przycisk EDYTUJ KATALOG Okno aktualizacji listy, a pojawia się przycisk ZAPISZ KATALOG 20 Przycisk ZAPISZ KATALOG Okno aktualizacji listy, służący do zatwierdzania i zapisywania na dysku twardym wszelkich zmian dokonanych na słowie z edytowanego katalogu, zawartego w polach tekstowych 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAi 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listy. W tym samym czasie, przyciski ZAKOŃCZ EDYCJĘ 10 Przycisk ZAKOŃCZ EDYCJĘ Okno aktualizacji listyoraz ZMIEŃ W KATALOGU 15 Przycisk ZMIEŃ W KATALOGU Okno aktualizacji listystają się aktywne (jednakże przycisk ZMIEŃ W KATALOGU 15 Przycisk ZMIEŃ W KATALOGU Okno aktualizacji listymoże zostać nadal nieaktywny, jeżeli któreś z pól tekstowych 11 Pole tekstowe KATALOG, 12 Pole tekstowe SŁOWO, 13 Pole tekstowe WYMOWAlub 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listybędzie puste).
Użycie przycisku EDYTUJ KATALOG 9 Przycisk EDYTUJ KATALOG Okno aktualizacji listymoże być podyktowane np. sytuacją, w której dane słowo na Liście słów w tabeli 7 Tabela Listy słóww oknie otwierania katalogów Okno otwierania katalogówjest obecne również w określonym katalogu w programie, lecz jego forma czy zawartość w katalogu rózni się od tej na Liście słów. Wówczas edytujemy to słowo w polach tekstowych 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAi/lub 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listyi zapisujemy zmiany na dysku klikając na przycisk ZAPISZ KATALOG 20 Przycisk ZAPISZ KATALOG Okno aktualizacji listy.
Użycie przycisku EDYTUJ KATALOG 9 Przycisk EDYTUJ KATALOG Okno aktualizacji listyrównocześnie włącza edycję w oknie dodawania/edycji katalogów Okno dodawania/edycji katalogów.

Widok okna dodawania/edycji katalogów Okno dodawania/edycji katalogówpo kliknięciu przycisku EDYTUJ KATALOG 9 Przycisk EDYTUJ KATALOG Okno aktualizacji listyw oknie aktualizacji listy Okno aktualizacji listy:

10 przycisk ZAKOŃCZ EDYCJĘ Okno aktualizacji listy- kliknięcie na ten przycisk sprawia, iż sam przycisk 10 Przycisk ZAKOŃCZ EDYCJĘ Okno aktualizacji listystaje się nieaktywny, a w miejsce przycisku ZAPISZ KATALOG 20 Przycisk ZAPISZ KATALOG Okno aktualizacji listypojawia się ponownie przycisk EDYTUJ KATALOG 9 Przycisk EDYTUJ KATALOG Okno aktualizacji listy.

11 pole tekstowe Katalog Okno aktualizacji listy- w tym polu wyświetlane są nazwy poszczególnych katalogów na Liście słów w tabeli 7 Tabela Listy słóww oknie otwierania katalogów Okno otwierania katalogów, przeznaczonych być może w późniejszym czasie do edycji. Jeżeli to pole w trakcie edycji będzie puste, przyciski 15 Przycisk ZMIEŃ W KATALOGU, 17 Przycisk DODAJ DO KATALOGUoraz 21 Przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listystaną się nieaktywne; jeżeli to pole, jak i pozostałe pola tekstowe 12 Pole tekstowe SŁOWO, 13 Pole tekstowe WYMOWAoraz 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listy będą uzupełnione, przyciski 15 Przycisk ZMIEŃ W KATALOGU, 17 Przycisk DODAJ DO KATALOGUoraz 21 Przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listystaną się ponownie aktywne (jednakże przycisk ZMIEŃ W KATALOGU 15 Przycisk ZMIEŃ W KATALOGU Okno aktualizacji listymoże zostać nadal nieaktywny, jeżeli któreś z pól tekstowych 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAlub 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listybędzie puste, lub/oraz edycja słów w katalogach po lewej stronie będzie wyłączona - znakiem tego będzie widoczny przycisk EDYTUJ KATALOG 9 Przycisk EDYTUJ KATALOG Okno aktualizacji listyoraz kolor pól tekstowych 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAi 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listyinny niż pomarańczowy).
Pole tekstowe 11 Pole tekstowe KATALOG Okno aktualizacji listyjest ograniczone do wyświetlania tylko jednej linii tekstu. W przypadku, kiedy tekst w polu nie jest w całości wyświetlany, aby móc zobaczyć resztę tekstu należy kliknąć w to pole i użyć klawisza strzałka w prawo/strzałka w lewo na klawiaturze tyle razy, aż niewidoczna część tekstu zostanie wyświetlona.
Podczas włączonej edycji słów (pracując np. ze słownikami, edytorami tekstu lub innymi aplikacjami tekstowymi), istnieje możliwość łatwego i szybkiego wprowadzania tekstu skopiowanego wcześniej do Schowka - wystarczy zaznaczyć i skopiować tekst we wspomnianych wcześniej aplikacjach, a następnie kliknąć lub zaznaczyć część tekstu w polu tekstowym 11 Pole tekstowe KATALOG Okno aktualizacji listylewym przyciskiem myszki - tekst ze Schowka zostanie skopiowany do tego pola.

UWAGA! PO SKOŃCZONEJ EDYCJI OKREŚLONEGO SŁOWA (WYBRANEGO W TABELI 7 Tabela Listy słówW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów) W POLACH TEKSTOWYCH 11 Pole tekstowe KATALOG, 12 Pole tekstowe SŁOWO, 13 Pole tekstowe WYMOWAORAZ/LUB 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno aktualizacji listy, NALEŻY NACISNĄĆ PRZYCISK ZAPISZ NA LIŚCIE 21 Przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listyW CELU ZAPISANIA WSZELKICH ZMIAN DOKONANYCH NA SŁOWIE NA LIŚCIE SŁÓW W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów. W PRZECIWNYM RAZIE, KIEDY KLIKNIEMY LUB PRZEJDZIEMY DO INNEGO SŁOWA W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów, ZMIANY DOKONANE NA SŁOWIE ZOSTANĄ UTRACONE, I TYM SAMYM NIE ZOSTANĄ ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM.

12 pole tekstowe Słowo Okno aktualizacji listy- w tym polu wyświetlane są słowa obcojęzyczne poszczególnych katalogów na Liście słów w tabeli 7 Tabela Listy słóww oknie otwierania katalogów Okno otwierania katalogów, przeznaczonych być może w późniejszym czasie do edycji. Jeżeli to pole w trakcie edycji będzie puste, przyciski 15 Przycisk ZMIEŃ W KATALOGU, 17 Przycisk DODAJ DO KATALOGUoraz 21 Przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listystaną się nieaktywne; jeżeli to pole, jak i pozostałe pola tekstowe 11 Pole tekstowe KATALOG, 13 Pole tekstowe WYMOWAoraz 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listy będą uzupełnione, przyciski 15 Przycisk ZMIEŃ W KATALOGU, 17 Przycisk DODAJ DO KATALOGUoraz 21 Przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listystaną się ponownie aktywne (jednakże przycisk ZMIEŃ W KATALOGU 15 Przycisk ZMIEŃ W KATALOGU Okno aktualizacji listymoże zostać nadal nieaktywny, jeżeli któreś z pól tekstowych 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAlub 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listybędzie puste, lub/oraz edycja słów w katalogach po lewej stronie będzie wyłączona - znakiem tego będzie widoczny przycisk EDYTUJ KATALOG 9 Przycisk EDYTUJ KATALOG Okno aktualizacji listyoraz kolor pól tekstowych 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAi 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listyinny niż pomarańczowy).
Pole tekstowe 12 Pole tekstowe SŁOWO Okno aktualizacji listyjest ograniczone do wyświetlania tylko czterech linii tekstu. W przypadku, kiedy tekst w polu zawiera więcej, niż cztery linie tekstu, aby móc zobaczyć resztę tekstu należy kliknąć w to pole i użyć klawisza strzałka w dół/strzałka w górę na klawiaturze tyle razy, aż niewidoczna część tekstu zostanie wyświetlona.
Podczas włączonej edycji słów (pracując np. ze słownikami, edytorami tekstu lub innymi aplikacjami tekstowymi), istnieje możliwość łatwego i szybkiego wprowadzania tekstu skopiowanego wcześniej do Schowka - wystarczy zaznaczyć i skopiować tekst we wspomnianych wcześniej aplikacjach, a następnie kliknąć lub zaznaczyć część tekstu w polu tekstowym 12 Pole tekstowe SŁOWO Okno aktualizacji listylewym przyciskiem myszki - tekst ze Schowka zostanie skopiowany do tego pola.

UWAGA! PO SKOŃCZONEJ EDYCJI OKREŚLONEGO SŁOWA (WYBRANEGO W TABELI 7 Tabela Listy słówW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów) W POLACH TEKSTOWYCH 11 Pole tekstowe KATALOG, 12 Pole tekstowe SŁOWO, 13 Pole tekstowe WYMOWAORAZ/LUB 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno aktualizacji listy, NALEŻY NACISNĄĆ PRZYCISK ZAPISZ NA LIŚCIE 21 Przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listyW CELU ZAPISANIA WSZELKICH ZMIAN DOKONANYCH NA SŁOWIE NA LIŚCIE SŁÓW W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów. W PRZECIWNYM RAZIE, KIEDY KLIKNIEMY LUB PRZEJDZIEMY DO INNEGO SŁOWA W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów, ZMIANY DOKONANE NA SŁOWIE ZOSTANĄ UTRACONE, I TYM SAMYM NIE ZOSTANĄ ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM.

13 pole tekstowe Wymowa Okno aktualizacji listy- w tym polu wyświetlana jest transkrypcja fonetyczna poszczególnych słów obcojęzycznych na Liście słów w tabeli 7 Tabela Listy słóww oknie otwierania katalogów Okno otwierania katalogów, przeznaczonych być może w późniejszym czasie do edycji (dotyczy tylko słów obcojęzycznych, które takową posiadają). Program współpracuje m.in. ze słownikami Cambridge (język angielski), co ułatwia wprowadzanie i edycję słów w polu tekstowym 13 Pole tekstowe WYMOWA Okno aktualizacji listy. Jeżeli to pole w trakcie edycji będzie puste, przyciski 15 Przycisk ZMIEŃ W KATALOGU, 17 Przycisk DODAJ DO KATALOGUoraz 21 Przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listystaną się nieaktywne; jeżeli to pole, jak i pozostałe pola tekstowe 11 Pole tekstowe KATALOG, 12 Pole tekstowe SŁOWOoraz 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno aktualizacji listybędą uzupełnione, przyciski 15 Przycisk ZMIEŃ W KATALOGU, 17 Przycisk DODAJ DO KATALOGUoraz 21 Przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listystaną się ponownie aktywne (jednakże przycisk ZMIEŃ W KATALOGU 15 Przycisk ZMIEŃ W KATALOGU Okno aktualizacji listymoże zostać nadal nieaktywny, jeżeli któreś z pól tekstowych 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAlub 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listybędzie puste, lub/oraz edycja słów w katalogach po lewej stronie będzie wyłączona - znakiem tego będzie widoczny przycisk EDYTUJ KATALOG 9 Przycisk EDYTUJ KATALOG Okno aktualizacji listyoraz kolor pól tekstowych 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAi 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listyinny niż pomarańczowy).
Pole tekstowe 13 Pole tekstowe WYMOWA Okno aktualizacji listyjest ograniczone do wyświetlania tylko jednej linii tekstu. W przypadku, kiedy tekst w polu nie jest w całości wyświetlany, aby móc zobaczyć resztę tekstu należy kliknąć w to pole i użyć klawisza strzałka w prawo/strzałka w lewo na klawiaturze tyle razy, aż niewidoczna część tekstu zostanie wyświetlona.
Podczas włączonej edycji słów (pracując np. ze słownikami, edytorami tekstu lub innymi aplikacjami tekstowymi), istnieje możliwość łatwego i szybkiego wprowadzania tekstu skopiowanego wcześniej do Schowka - wystarczy zaznaczyć i skopiować tekst we wspomnianych wcześniej aplikacjach, a następnie kliknąć lub zaznaczyć część tekstu w polu tekstowym 13 Pole tekstowe WYMOWA Okno aktualizacji listylewym przyciskiem myszki - tekst ze Schowka zostanie skopiowany do tego pola.

UWAGA! PO SKOŃCZONEJ EDYCJI OKREŚLONEGO SŁOWA (WYBRANEGO W TABELI 7 Tabela Listy słówW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów) W POLACH TEKSTOWYCH 11 Pole tekstowe KATALOG, 12 Pole tekstowe SŁOWO, 13 Pole tekstowe WYMOWAORAZ/LUB 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno aktualizacji listy, NALEŻY NACISNĄĆ PRZYCISK ZAPISZ NA LIŚCIE 21 Przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listyW CELU ZAPISANIA WSZELKICH ZMIAN DOKONANYCH NA SŁOWIE NA LIŚCIE SŁÓW W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów. W PRZECIWNYM RAZIE, KIEDY KLIKNIEMY LUB PRZEJDZIEMY DO INNEGO SŁOWA W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów, ZMIANY DOKONANE NA SŁOWIE ZOSTANĄ UTRACONE, I TYM SAMYM NIE ZOSTANĄ ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM.

14 pole tekstowe Tłumaczenie Okno aktualizacji listy- w tym polu wyświetlane są polskie słowa będące tłumaczeniem słów obcojęzycznych na Liście słów w tabeli 7 Tabela Listy słóww oknie otwierania katalogów Okno otwierania katalogów, przeznaczonych być może w późniejszym czasie do edycji. Jeżeli to pole w trakcie edycji będzie puste, przyciski 15 Przycisk ZMIEŃ W KATALOGU, 17 Przycisk DODAJ DO KATALOGUoraz 21 Przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listystaną się nieaktywne; jeżeli to pole, jak i pozostałe pola tekstowe 11 Pole tekstowe KATALOG, 12 Pole tekstowe SŁOWOoraz 13 Pole tekstowe WYMOWA Okno aktualizacji listybędą uzupełnione, przyciski 15 Przycisk ZMIEŃ W KATALOGU, 17 Przycisk DODAJ DO KATALOGUoraz 21 Przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listystaną się ponownie aktywne (jednakże przycisk ZMIEŃ W KATALOGU 15 Przycisk ZMIEŃ W KATALOGU Okno aktualizacji listymoże zostać nadal nieaktywny, jeżeli któreś z pól tekstowych 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAlub 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listybędzie puste, lub/oraz edycja słów w katalogach po lewej stronie będzie wyłączona - znakiem tego będzie widoczny przycisk EDYTUJ KATALOG 9 Przycisk EDYTUJ KATALOG Okno aktualizacji listyoraz kolor pól tekstowych 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAi 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listyinny niż pomarańczowy).
Pole tekstowe 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno aktualizacji listyjest ograniczone do wyświetlania tylko pięciu linii tekstu. W przypadku, kiedy tekst w polu zawiera więcej, niż pięć linii tekstu, aby móc zobaczyć resztę tekstu należy kliknąć w to pole i użyć klawisza strzałka w dół/strzałka w górę na klawiaturze tyle razy, aż niewidoczna część tekstu zostanie wyświetlona.
Podczas włączonej edycji słów (pracując np. ze słownikami, edytorami tekstu lub innymi aplikacjami tekstowymi), istnieje możliwość łatwego i szybkiego wprowadzania tekstu skopiowanego wcześniej do Schowka - wystarczy zaznaczyć i skopiować tekst we wspomnianych wcześniej aplikacjach, a następnie kliknąć lub zaznaczyć część tekstu w polu tekstowym 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno aktualizacji listylewym przyciskiem myszki - tekst ze Schowka zostanie skopiowany do tego pola.

UWAGA! PO SKOŃCZONEJ EDYCJI OKREŚLONEGO SŁOWA (WYBRANEGO W TABELI 7 Tabela Listy słówW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów) W POLACH TEKSTOWYCH 11 Pole tekstowe KATALOG, 12 Pole tekstowe SŁOWO, 13 Pole tekstowe WYMOWAORAZ/LUB 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno aktualizacji listy, NALEŻY NACISNĄĆ PRZYCISK ZAPISZ NA LIŚCIE 21 Przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listyW CELU ZAPISANIA WSZELKICH ZMIAN DOKONANYCH NA SŁOWIE NA LIŚCIE SŁÓW W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów. W PRZECIWNYM RAZIE, KIEDY KLIKNIEMY LUB PRZEJDZIEMY DO INNEGO SŁOWA W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów, ZMIANY DOKONANE NA SŁOWIE ZOSTANĄ UTRACONE, I TYM SAMYM NIE ZOSTANĄ ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM.

15 przycisk ZMIEŃ W KATALOGU Okno aktualizacji listy- służy do szybkiego edytowania słów w katalogach słów w programie. Po kliknięciu na przycisk 15 Przycisk ZMIEŃ W KATALOGU Okno aktualizacji listy, zawartość pól tekstowych 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAoraz 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listybędzie taka sama, jak zawartość pól tekstowych 11 Pole tekstowe KATALOG, 12 Pole tekstowe SŁOWO, 13 Pole tekstowe WYMOWAoraz 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listy. Jeśli chcemy szybko zmienić słowo w katalogu w programie, które się różni od słowa na Liście słów, należy użyć tego przycisku.

UWAGA! ZEDYTOWANE W TEN SPOSÓB SŁOWO W KATALOGU W PROGRAMIE ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM.

Przycisk 15 Przycisk ZMIEŃ W KATALOGU Okno aktualizacji listystaje się aktywny tylko przy włączonej edycji słów po lewej stronie - znakiem tego będą pomarańczowe pola tekstowe 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAoraz 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listy, jak również i widoczny przycisk ZAPISZ KATALOG 20 Przycisk ZAPISZ KATALOG Okno aktualizacji listy; w przypadku, kiedy któreś z pól tekstowych 11 Pole tekstowe KATALOG, 12 Pole tekstowe SŁOWO, 13 Pole tekstowe WYMOWAi/lub 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listybędzie puste podczas edycji, przycisk 15 Przycisk ZMIEŃ W KATALOGU Okno aktualizacji listystanie się nieaktywny.

16 przycisk EDYTUJ LISTĘ Okno aktualizacji listy- służy do umożliwiania edycji słów na Liście słów w tabeli 7 Tabela Listy słóww oknie otwierania katalogów Okno otwierania katalogów. Po kliknięciu przycisku 16 Przycisk EDYTUJ LISTĘ Okno aktualizacji listy, znika przycisk 16 Przycisk EDYTUJ LISTĘ Okno aktualizacji listy, a pojawia się przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE 21 Przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listy, służący do zatwierdzania i zapisywania na dysku twardym wszelkich zmian dokonanych na słowie na Liście słów, zawartego w polach tekstowych 11 Pole tekstowe KATALOG, 12 Pole tekstowe SŁOWO, 13 Pole tekstowe WYMOWAi 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listy. W tym samym czasie, przycisk ZAKOŃCZ EDYCJĘ 18 Przycisk ZAKOŃCZ EDYCJĘ Okno aktualizacji listystają się aktywny.
Użycie przycisku EDYTUJ LISTĘ 16 Przycisk EDYTUJ LISTĘ Okno aktualizacji listymoże być podyktowane np. sytuacją, w której dane słowo na Liście słów w tabeli 7 Tabela Listy słóww oknie otwierania katalogów Okno otwierania katalogówjest obecne również w określonym katalogu w programie, lecz jego forma czy zawartość na Liście słów rózni się od tego w katalogu w programie. Wówczas edytujemy to słowo w polach tekstowych 11 Pole tekstowe KATALOG, 12 Pole tekstowe SŁOWO, 13 Pole tekstowe WYMOWAi/lub 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listyi zapisujemy zmiany na dysku klikając na przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE 21 Przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listy.

17 przycisk DODAJ DO KATALOGU Okno aktualizacji listy- służy dodawania słowa z Listy słów do katalogu w programie, którego nazwa jest taka sama jak ta w polu tekstowym 11 Pole tekstowe KATALOG Okno aktualizacji listy; w przeciwnym razie słowo dodawane za pomocą przycisku 17 Przycisk DODAJ DO KATALOGU Okno aktualizacji listyzostanie dodane do nowo utworzonego katalogu w programie o nazwie odpowiadającej polu tekstowemu 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listy. Nowy katalog, jak również i katalog już istniejący, zostanie automatycznie zapisany na dysku twardym w folderze głównym Moje dokumenty\ Fyshkee. Przycisk 17 Przycisk DODAJ DO KATALOGU Okno aktualizacji listystaje się nieaktywny, jeżeli któreś z pól tekstowych 11 Pole tekstowe KATALOG, 12 Pole tekstowe SŁOWO, 13 Pole tekstowe WYMOWAi/lub 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listyjest puste.

18 przycisk ZAKOŃCZ EDYCJĘ Okno aktualizacji listy- kliknięcie na ten przycisk sprawia, iż sam przycisk 18 Przycisk ZAKOŃCZ EDYCJĘ Okno aktualizacji listystaje się nieaktywny, a w miejsce przycisku ZAPISZ NA LIŚCIE 21 Przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listypojawia się ponownie przycisk EDYTUJ LISTĘ 16 Przycisk EDYTUJ LISTĘ Okno aktualizacji listy.

19 pole wyboru NA WIERZCHU Okno aktualizacji listy- zaznaczenie tego pola ułatwia pracę podczas nawigowania (poprzez klikanie) pomiędzy słowami na Liście słów w tabeli 7 Tabela Listy słóww oknie otwierania katalogów Okno otwierania katalogów- okno aktualizacji listy Okno aktualizacji listypozostaje zawsze na wierzchu.

20 przycisk ZAPISZ KATALOG Okno aktualizacji listy- służy do zapisywania na dysku twardym zmian dokonanych na słowach w poszczególnych katalogach zedytowanych w polach tekstowych 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAoraz 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listy. Jeżeli zmieniamy nazwę katalogu w polu tekstowym 4 Pole tekstowe KATALOG Okno aktualizacji listyna nazwę, która nie jest jeszcze używana przez żaden katalog, wówczas obecny katalog zmieni swoją nazwę na nową nazwę z pola tekstowego 4 Pole tekstowe KATALOG Okno aktualizacji listy. Zmiana nazwy dokonana w danym katalogu zostanie automatycznie zapisana na dysku. Natomiast jeżeli zmieniamy nazwę katalogu w polu tekstowym 4 Pole tekstowe KATALOG Okno aktualizacji listyna nazwę, która jest w użyciu przez już istniejący katalog, wówczas zostanie wyświetlone okno dialogowe "Katalog [nazwa katalogu] już istnieje" Okno dialogowe "Katalog już istnieje", w którym będziemy mieli kilka opcji do wyboru.

UWAGA! KATALOG USUWANY Z DYSKU TWARDEGO ZOSTANIE PRZENIESIONY DO ŚMIETNIKA SYSTEMOWEGO TYLKO WTEDY, GDY FUNKCJA USUWANIA PLIKÓW Z DYSKU TWARDEGO DO ŚMIETNIKA SYSTEMOWEGO JEST URUCHOMIONA W SYSTEMIE.

UWAGA! JEŻELI W TABELI 7 Tabela Listy słówW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogówZNAJDUJE SIĘ LISTA SŁÓW (WCZEŚNIEJ OTWARTA Z DYSKU TWARDEGO, LUB DOPIERO TWORZONA), W SKŁAD KTÓREJ WCHODZI WŁAŚNIE EDYTOWANE SŁOWO, W PRZYPADKU ZARÓWNO PRZENOSZENIA SŁÓW DO KATALOGU, JAK I ICH KOPIOWANIA, ZMIANY DOKONANE PO ZAKOŃCZENIU PRZENOSZENIA/KOPIOWANIA SĄ AUTOMATYCZNIE UAKTUALNIANE W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów, A ZNAKIEM TEGO JEST ZMIENIONY KOLOR PRZYCISKU ZAPISZ LISTĘ 16 Przycisk ZAPISZ LISTĘ Okno otwierania katalogówNA CZERWONY - SAMA LISTA SŁÓW NIE JEST JEDNAKŻE ZAPISYWANA NA DYSKU TWARDYM.

Widok okna dialogowego "Katalog [nazwa katalogu] już istnieje" po kliknięciu przycisku EDYTUJ KATALOG 9 Przycisk EDYTUJ KATALOG Okno aktualizacji listyw oknie aktualizacji listy Okno aktualizacji listy:

21 przycisk ZAPISZ NA LIŚCIE Okno aktualizacji listy- służy do zapisywania zmian dokonanych na słowach na Liście słów zedytowanych w polach tekstowych 11 Pole tekstowe KATALOG, 12 Pole tekstowe SŁOWO, 13 Pole tekstowe WYMOWAoraz 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIEOkno aktualizacji listy.

UWAGA! WSZELKIE ZMIANY DOKONANE NA LIŚCIE SŁÓW W TABELI 7 Tabela Listy słówW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów, ZEDYTOWANE W POLACH TEKSTOWYCH 11 Pole tekstowe KATALOG, 12 Pole tekstowe SŁOWO, 13 Pole tekstowe WYMOWAI/LUB 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno aktualizacji listy SĄ SYGNALIZOWANE ZMIANĄ KOLORU (NA CZERWONY) PRZYCISKU 16 Przycisk ZAPISZ LISTĘW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów. UŻYCIE PRZYCISKU ZAPISZ NA LIŚCIE 21 Przycisk ZAPISZ NA LIŚCIEW OKNIE AKTUALIZACJI LISTY Okno aktualizacji listyNIE ZAPISUJE ZMIAN NA DYSKU TWARDYM. ABY ZAPISAĆ ZMIANY NA DYSKU, NALEŻY KLIKNĄĆ PRZYCISK ZAPISZ LISTĘ 16 Przycisk ZAPISZ LISTĘW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów- PRZYCISK ZMIENI SWÓJ KOLOR NA NIEBIESKI. NASTĘPNIE POJAWI SIĘ OKNO WYBORU "ZAPISYWANIE JAKO" Okno wyboru "Zapisywanie jako", W KTÓRYM ZOSTANIEMY POPROSZENI O PODANIE LOKALIZACJI, GDZIE CHCEMY ZAPISAĆ PLIK Z LISTĄ SŁÓW. ZALECA SIĘ ZAPISYWANIE WSZELKICH ZMIAN PO UKOŃCZENIU EDYCJI SŁÓW W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów.

UWAGA! JEŻELI ZMIANY DOKONANE NA LIŚCIE SŁÓW W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogówNIE ZOSTANĄ PRZEZ NAS ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM ZA POMOCĄ PRZYCISKU 16 Przycisk ZAPISZ LISTĘ Okno otwierania katalogów, UŻYTKOWNIK ZOSTANIE POINFORMOWANY O TYM PODCZAS ZAMYKANIA PROGRAMU FYSHKEE - EFEKTYWNA NAUKA SŁOWNICTWA - WYŚWIETLI SIĘ NIŻEJ PRZEDSTAWIONE OKNO DIALOGOWE "ZAPISYWANIE LISTY SŁÓW" Okno dialogowe "Zapisywanie Listy słów"WRAZ Z NAZWĄ LISTY SŁÓW; JEŻELI WYBIERZEMY OPCJĘ ZAPISYWANIA (PRZYCISK TAK), POJAWI SIĘ OKNO WYBORU "ZAPISYWANIE JAKO" Okno wyboru "Zapisywanie jako", W KTÓRYM ZOSTANIEMY POPROSZENI O PODANIE LOKALIZACJI, GDZIE CHCEMY ZAPISAĆ PLIK Z LISTĄ SŁÓW.

Widok okna dialogowego "Zapisywanie Listy słów" podczas zamykania programu Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa w przypadku, kiedy Lista słów została zedytowana, a nie została wcześniej zapisana na dysku twardym:

Skróty klawiszowe w oknie aktualizacji listy Okno aktualizacji listy:

CTRL+A - obsługa pola wyboru AUTOMAT 1 Pole wyboru AUTOMAT Okno aktualizacji listy
CTRL+E - przejście do okna dodawania/edycji katalogów Okno dodawania/edycji katalogówlub okna otwierania katalogów Okno otwierania katalogów, o ile takie okno jest wyświetlane
CTRL+G - przejście do okna głównego Okno główne
CTRL+N - obsługa przycisku NASTĘPNY 3 Przycisk NASTĘPNY Okno aktualizacji listy
CTRL+P - obsługa przycisku POPRZEDNI 2 Przycisk POPRZEDNI Okno aktualizacji listy
CTRL+W - obsługa pola wyboru NA WIERZCHU 19 Pole wyboru NA WIERZCHU Okno aktualizacji listy
ESCAPE - zamknięcie bieżącego okna

Można również używać systemowych skrótów klawiszowych - tzn. używać klawisza ALT wraz z literą, która jest podkreślona w nazwie danego przycisku.

Wychodzenie z programu Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa

Przycisk 'x' w prawym górnym rogu tego okna nie zamyka całego programu, a jedynie zamyka wyświetlanie bieżącego okna. Aby zamknąć cały program, należy przejść do okna głównego Okno głównei nacisnąć przycisk 'x' w prawym górnym rogu (jednakże całkowite wyjście z programu następuje dopiero po potwierdzeniu chęci zamknięcia programu w oknie dialogowym "Zamykanie programu Fyshkee" za pomocą przycisku TAK).

UWAGA! JEŻELI UŻYTKOWNIK DOKONAŁ JAKICHŚ ZMIAN NA LIŚCIE SŁÓW W TABELI 7 Tabela Listy słówW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WCZEŚNIEJ ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM ZA POMOCĄ PRZYCISKU 16 Przycisk ZAPISZ LISTĘW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów, UŻYTKOWNIK ZOSTANIE POINFORMOWANY O TYM PODCZAS ZAMYKANIA PROGRAMU FYSHKEE - EFEKTYWNA NAUKA SŁOWNICTWA - WYŚWIETLI SIĘ NIŻEJ PRZEDSTAWIONE OKNO DIALOGOWE "ZAPISYWANIE LISTY SŁÓW" Okno dialogowe "Zapisywanie Listy słów"WRAZ Z NAZWĄ LISTY SŁÓW; JEŻELI WYBIERZEMY OPCJĘ ZAPISYWANIA (PRZYCISK TAK), POJAWI SIĘ OKNO WYBORU "ZAPISYWANIE JAKO" Okno wyboru "Zapisywanie jako", W KTÓRYM ZOSTANIEMY POPROSZENI O PODANIE LOKALIZACJI, GDZIE CHCEMY ZAPISAĆ PLIK Z LISTĄ SŁÓW.

Widok okna dialogowego "Zapisywanie Listy słów" podczas zamykania programu Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa w przypadku, kiedy Lista słów została zedytowana, a nie została wcześniej zapisana na dysku twardym: