www.angielska.strefa.pl | Sprawdź nowe katalogi słów
Wróć do góry

Po naciśnięciu przycisku DODAJ/EDYTUJ 2 Przycisk DODAJ/EDYTUJw oknie głównym Okno główneotwiera się okno dodawania/edycji katalogów - "Dodaj/Edytuj katalogi ::: [nazwa katalogu]" Okno dodawania/edycji katalogów(lub w przypadku braku katalogów "Dodaj/Edytuj katalogi ::: brak katalogów").

Widok okna dodawania/edycji katalogów przed edycją słów w polach tekstowych 11 Pole tekstowe KATALOG, 14 Pole tekstowe SŁOWO, 16 Pole tekstowe WYMOWAi 19 Pole tekstowe TŁUMACZENIE:


1 Okno dodawania/edycji katalogówpokazuje ilość słów zawartych w danym katalogu (w tym wypadku ilość słów w katalogu Owoce_demo)

2 Okno dodawania/edycji katalogówsłuży do wybierania katalogów; zestaw słów, które składają się na dany katalog wyświetlają się w tabeli 4 Tabela słów Okno dodawania/edycji katalogów

3 Okno dodawania/edycji katalogówpokazuje ilość wszystkich słów zawartych we wszystkich katalogach

4 Okno dodawania/edycji katalogówprzedstawia tabelę słów z katalogu wybranego w 2 Wybór katalogu Okno dodawania/edycji katalogów; wyświetlanie zawartości tabeli można formatować poprzez klikanie na nagłówki tabeli - po naciśnięciu określonego nagłówka, słowa w danej kolumnie pokazywane są albo w kolejności alfabetycznej od A do Z (wzrastająco), albo w odwrotnej kolejności od Z do A (opadająco). Strzałka na nagłówkach zmienia się wraz ze zmianą kolejności wyświetlania słów poszczególnych kolumn tabeli (strzałka do góry oznacza kolejność wzrastającą; strzałka w dół kolejność opadającą). Klikanie na poszczególne słowa w tabeli 4 Tabela słów Okno dodawania/edycji katalogówpowoduje ich wyświetlanie w poszczególnych polach tekstowych: w 11 Pole tekstowe KATALOG Okno dodawania/edycji katalogów- nazwa Katalogu; w 14 Pole tekstowe SŁOWO Okno dodawania/edycji katalogów- Słowo obcojęzyczne; w 16 Pole tekstowe WYMOWA Okno dodawania/edycji katalogów- Wymowa (o ile taka istnieje dla danego słowa obcojęzycznego); w 19 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno dodawania/edycji katalogów- Tłumaczenie słowa obcojęzycznego.

UWAGA! LISTY SŁÓW Z KATALOGÓW NA DYSKU TWARDYM ŁADOWANE DO TABELI 4 Tabela słów Okno dodawania/edycji katalogówSĄ AUTOMATYCZNIE WYŚWIETLANE W KOLEJNOŚCI ALFABETYCZNEJ, NIEZALEŻNIE OD TEGO, W JAKIEJ KOLEJNOŚCI ZOSTAŁY WCZEŚNIEJ ZAPISANE.

5 przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno dodawania/edycji katalogów- służy do zmiany czcionki z czcionki formatu Europa Centralna (nazwa przycisku TEC) na czcionkę formatu Zachodni (nazwa przycisku TZach); z czcionki formatu Zachodni na czcionkę formatu Cyrylica (nazwa przycisku TCyr); z czcionki formatu Cyrylica na czcionkę formatu Europa Centralna. Dotyczy to również przycisków 12 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI,13 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKIoraz 18 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno dodawania/edycji katalogów. Przycisk 5 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno dodawania/edycji katalogówzmienia format czcionki w tabeli 4 Tabela słów Okno dodawania/edycji katalogów- umożliwia to naprzemienne wyświetlanie słów w tabeli w ich oryginalnym formacie (słowa, które są zapisane w formacie czcionki Cyrylica są inaczej wyświetlane od czcionki w formacie Zachodni czy Europa Centralna; to samo często dotyczy słów zapisanych w formacie czcionki Zachodniej oraz Europy Centralnej).

6 przycisk USUŃ WPIS Okno dodawania/edycji katalogów(staje się aktywny po wcześniejszym naciśnięciu przycisku EDYTUJ 9 Przycisk EDYTUJ Okno dodawania/edycji katalogów, o ile w programie istnieją już jakieś katalogi) - służy do usuwania z listy słów danego katalogu zaznaczonego słowa/słów w tabeli 4 Tabela słów Okno dodawania/edycji katalogów. Istnieją dwa sposoby usuwania słów z tabeli 4 Tabela słów Okno dodawania/edycji katalogów:

7 przycisk USUŃ KATALOG Okno dodawania/edycji katalogów(staje się aktywny po wcześniejszym naciśnięciu przycisku EDYTUJ 9 Przycisk EDYTUJ Okno dodawania/edycji katalogów, o ile w programie istnieją już jakieś katalogi) - służy do usuwania całego katalogu ze zbioru wszystkich katalogów; katalog zostanie automatycznie usunięty z dysku twardego, i zostanie przeniesiony do śmietnika systemowego. Potwierdzenie chęci usunięcia katalogu jest zatwierdzane przyciskiem TAK w oknie dialogowym "Usuwanie katalogu ::: [nazwa katalogu]" Okno dialogowe "Usuwanie katalogu", które pojawi się po naciśnięciu przycisku 7 Przycisk USUŃ KATALOG Okno dodawania/edycji katalogów. Kliknięcie przycisku ANULUJ wstrzymuje proces usuwania katalogu.

Widok okna dodawania/edycji katalogów Okno dodawania/edycji katalogówwraz z oknem dialogowym "Usuwanie katalogu ::: [nazwa katalogu]" po kliknięciu przycisku USUŃ KATALOG 7 Przycisk USUŃ KATALOG Okno dodawania/edycji katalogów:

8 przycisk DODAJ Okno dodawania/edycji katalogów(staje się aktywny po wcześniejszym naciśnięciu przycisku EDYTUJ 9 Przycisk EDYTUJ Okno dodawania/edycji katalogów) - służy do dodawania nowych katalogów do zbioru, lub dodawania nowych słów do katalogów już istniejących. Aby dodać nowy katalog należy w polu tekstowym 11 Pole tekstowe KATALOG Okno dodawania/edycji katalogówwprowadzić nazwę nowego katalogu. Nazwa nowego katalogu musi być inna od nazw katalogów już istniejących. W przeciwnym razie, słowo, które zostanie przez nas edytowane zostanie dodane do już istniejącego katalogu o podanej nazwie. Aby dodać nowe słowo, należy wprowadzić nowe słowo w polu tekstowym 14 Pole tekstowe SŁOWO Okno dodawania/edycji katalogów, uzupełniając jednocześnie pola tekstowe 16 Pole tekstowe WYMOWA Okno dodawania/edycji katalogów(w przypadku, gdy nie będziemy zainteresowani wypełnieniem tego pola, można w nie wstawić np. kropkę; w przeciwnym razie nie będzie możliwości zapisania danego słowa) oraz 19 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno dodawania/edycji katalogów. Nowe słowo zostanie dodane do katalogu o nazwie podanej w polu tekstowym 11 Pole tekstowe KATALOG Okno dodawania/edycji katalogów. Zmiany dokonane w danym katalogu (już istniejącym lub dopiero co utworzonym) zostaną automatycznie zapisane na dysku twardym. Pliki z zestawami słów poszczególnych katalogów otrzymują rozszerzenie .fys.

9 przycisk EDYTUJ Okno dodawania/edycji katalogów- służy do aktywowania przycisków 6 Przycisk USUŃ WPIS, 7 Przycisk USUŃ KATALOG, 8 Przycisk DODAJoraz 10 Przycisk ZAPISZ Okno dodawania/edycji katalogów. Po jego naciśnięciu pola tekstowe 11 Pole tekstowe KATALOG, 14 Pole tekstowe SŁOWO, 16 Pole tekstowe WYMOWAi 19 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno dodawania/edycji katalogówzmieniają swój kolor na pomarańczowy. To umożliwia edycję poszczególnych słów w określonych polach tekstowych. Kolor samego przycisku również zmienia się na pomarańczowy. Ponowne naciśnięcie przycisku 9 Przycisk EDYTUJ Okno dodawania/edycji katalogówpowoduje, iż kolor tych pól, jak i samego przycisku, powraca do barw podstawowych, a przyciski 6 Przycisk USUŃ WPIS, 7 Przycisk USUŃ KATALOG, 8 Przycisk DODAJoraz 10 Przycisk ZAPISZ Okno dodawania/edycji katalogówstają się znów nieaktywne. Nie ma także dalszej możliwości edytowania pól tekstowych 11 Pole tekstowe KATALOG, 14 Pole tekstowe SŁOWO, 16 Pole tekstowe WYMOWAi 19 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno dodawania/edycji katalogów. Klawiatury wirtualne 27 Klawiatura wirtualna Okno dodawania/edycji katalogówi 28 Klawiatura wirtualna Okno dodawania/edycji katalogówsą ukrywane.

Widok okna dodawania/edycji katalogów po kliknięciu przycisku EDYTUJ 9 Przycisk EDYTUJ Okno dodawania/edycji katalogów:

10 przycisk ZAPISZ Okno dodawania/edycji katalogów(staje się aktywny po wcześniejszym naciśnięciu przycisku EDYTUJ 9 Przycisk EDYTUJ Okno dodawania/edycji katalogów, o ile w programie istnieją już jakieś katalogi) - służy do zapisywania na dysku twardym zmian dokonanych na liście słów poszczególnych katalogów. Jeżeli zmieniamy nazwę Katalogu w polu tekstowym 11 Pole tekstowe KATALOG Okno dodawania/edycji katalogówna nazwę, która nie jest jeszcze używana przez żaden katalog, wówczas obecny katalog zmieni swoją nazwę na nową nazwę z pola tekstowego 11 Pole tekstowe KATALOG Okno dodawania/edycji katalogów. Zmiana nazwy dokonana w danym katalogu zostanie automatycznie zapisana na dysku. Natomiast jeżeli zmieniamy nazwę katalogu w polu tekstowym 11 Pole tekstowe KATALOG Okno dodawania/edycji katalogówna nazwę, która jest w użyciu przez już istniejący katalog, wówczas zostanie wyświetlone okno dialogowe "Katalog [nazwa katalogu] już istnieje" Okno dodawania/edycji katalogów, w którym będziemy mieli kilka opcji do wyboru.

UWAGA! KATALOG USUWANY Z DYSKU TWARDEGO ZOSTANIE PRZENIESIONY DO ŚMIETNIKA SYSTEMOWEGO TYLKO WTEDY, GDY FUNKCJA USUWANIA PLIKÓW Z DYSKU TWARDEGO DO ŚMIETNIKA SYSTEMOWEGO JEST URUCHOMIONA W SYSTEMIE.

UWAGA! JEŻELI W TABELI 7 Tabela Listy słówW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogówZNAJDUJE SIĘ LISTA SŁÓW (WCZEŚNIEJ OTWARTA Z DYSKU TWARDEGO, LUB DOPIERO TWORZONA), W SKŁAD KTÓREJ WCHODZI WŁAŚNIE EDYTOWANE SŁOWO, W PRZYPADKU ZARÓWNO PRZENOSZENIA SŁÓW DO KATALOGU, JAK I ICH KOPIOWANIA, ZMIANY DOKONANE PO ZAKOŃCZENIU PRZENOSZENIA/KOPIOWANIA SĄ AUTOMATYCZNIE UAKTUALNIANE W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów, A ZNAKIEM TEGO JEST ZMIENIONY KOLOR PRZYCISKU ZAPISZ LISTĘ 16 Przycisk ZAPISZ LISTĘ Okno otwierania katalogówNA CZERWONY - SAMA LISTA SŁÓW NIE JEST JEDNAKŻE ZAPISYWANA NA DYSKU TWARDYM.

Widok okna dodawania/edycji katalogów wraz z oknem dialogowym "Katalog [nazwa katalogu] już istnieje" po kliknięciu przycisku ZAPISZ 10 Przycisk ZAPISZ Okno dodawania/edycji katalogów:

11 pole tekstowe Katalog Okno dodawania/edycji katalogów- w tym polu wyświetlane są nazwy poszczególnych katalogów do edycji. Obsługiwana czcionka w tym polu nosi nazwę Trebuchet MS. Jeżeli to pole w trakcie edycji będzie puste, przyciski 8 Przycisk DODAJoraz 10 Przycisk ZAPISZ Okno dodawania/edycji katalogówstaną się nieaktywne; jeżeli to pole, jak i pozostałe pola tekstowe będą uzupełnione, przyciski 8 Przycisk DODAJoraz 10 Przycisk ZAPISZ Okno dodawania/edycji katalogówstaną się ponownie aktywne.
Pole tekstowe 11 Pole tekstowe KATALOG Okno dodawania/edycji katalogówjest ograniczone do wyświetlania tylko jednej linii tekstu. W przypadku, kiedy tekst w polu nie jest w całości wyświetlany, aby móc zobaczyć resztę tekstu należy kliknąć w to pole i użyć klawisza strzałka w prawo/strzałka w lewo na klawiaturze tyle razy, aż niewidoczna część tekstu zostanie wyświetlona.
Podczas włączonej edycji słów (pracując np. ze słownikami, edytorami tekstu lub innymi aplikacjami tekstowymi), istnieje możliwość łatwego i szybkiego wprowadzania tekstu skopiowanego wcześniej do Schowka - wystarczy zaznaczyć i skopiować tekst we wspomnianych wcześniej aplikacjach, a następnie kliknąć lub zaznaczyć część tekstu w polu tekstowym 11 Pole tekstowe KATALOG Okno dodawania/edycji katalogów lewym przyciskiem myszki - tekst ze Schowka zostanie skopiowany do tego pola.

UWAGA! PO SKOŃCZONEJ EDYCJI OKREŚLONEGO SŁOWA (WYBRANEGO W TABELI 4 Tabela słów Okno dodawania/edycji katalogów) W POLACH TEKSTOWYCH 11 Pole tekstowe KATALOG, 14 Pole tekstowe SŁOWO, 16 Pole tekstowe WYMOWAORAZ/LUB 19 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno dodawania/edycji katalogów, NALEŻY NACISNĄĆ PRZYCISK ZAPISZ 10 Przycisk ZAPISZ Okno dodawania/edycji katalogówW CELU ZAPISANIA WSZELKICH ZMIAN DOKONANYCH NA SŁOWIE W KATALOGU, DO KTÓREGO TO SŁOWO NALEŻY. W PRZECIWNYM RAZIE, KIEDY KLIKNIEMY LUB PRZEJDZIEMY DO INNEGO SŁOWA W TABELI 4 Tabela słów Okno dodawania/edycji katalogów, ZMIANY DOKONANE NA SŁOWIE ZOSTANĄ UTRACONE, I TYM SAMYM NIE ZOSTANĄ ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM.

12 przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno dodawania/edycji katalogów- służy do zmiany czcionki z czcionki formatu Europa Centralna (nazwa przycisku TEC) na czcionkę formatu Zachodni (nazwa przycisku TZach); z czcionki formatu Zachodni na czcionkę formatu Cyrylica (nazwa przycisku TCyr); z czcionki formatu Cyrylica na czcionkę formatu Europa Centralna. Dotyczy to również przycisków 5 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI, 13 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKIoraz 18 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno dodawania/edycji katalogów.
Przycisk
12 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno dodawania/edycji katalogówzmienia format czcionki w polu tekstowym Katalog 11 Pole tekstowe KATALOG Okno dodawania/edycji katalogów, a także w polu tekstowym 5 Pole tekstowe KATALOGw oknie głównym Okno główne, w polu tekstowym 4 Pole tekstowe KATALOGoraz 11 Pole tekstowe KATALOGw oknie aktualizacji listy Okno aktualizacji listy- umożliwia to naprzemienne wyświetlanie nazwy Katalogu w jego oryginalnym formacie (słowa, które są zapisane w formacie czcionki Cyrylica są inaczej wyświetlane od czcionki w formacie Zachodni czy Europa Centralna; to samo często dotyczy słów zapisanych w formacie czcionki Zachodniej oraz Europy Centralnej). Wybór odpowiedniego formatu czcionki jest zapisywany na dysku w pliku ustawienia.ini. Przy następnym uruchomieniu programu, zostaną automatycznie przywrócone ustawienia tego przycisku z pliku ustawienia.ini.

13 przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno dodawania/edycji katalogów- służy do zmiany czcionki z czcionki formatu Europa Centralna (nazwa przycisku TEC) na czcionkę formatu Zachodni (nazwa przycisku TZach); z czcionki formatu Zachodni na czcionkę formatu Cyrylica (nazwa przycisku TCyr); z czcionki formatu Cyrylica na czcionkę formatu Europa Centralna. Dotyczy to również przycisków 5 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI, 12 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKIoraz 18 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno dodawania/edycji katalogów.
Przycisk
13 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno dodawania/edycji katalogówzmienia format czcionki w polu tekstowym Słowo 14 Pole tekstowe SŁOWO Okno dodawania/edycji katalogów, a także w polu tekstowym 6 Pole tekstowe SŁOWOw oknie głównym Okno główne, w polu tekstowym 5 Pole tekstowe SŁOWOoraz 12 Pole tekstowe SŁOWOw oknie aktualizacji listy Okno aktualizacji listy- umożliwia to naprzemienne wyświetlanie Słowa w jego oryginalnym formacie (słowa, które są zapisane w formacie czcionki Cyrylica są inaczej wyświetlane od czcionki w formacie Zachodni czy Europa Centralna; to samo często dotyczy słów zapisanych w formacie czcionki Zachodniej oraz Europy Centralnej). Wybór odpowiedniego formatu czcionki jest zapisywany na dysku w pliku ustawienia.ini. Przy następnym uruchomieniu programu, zostaną automatycznie przywrócone ustawienia tego przycisku z pliku ustawienia.ini.

14 pole tekstowe Słowo Okno dodawania/edycji katalogów- w tym polu wyświetlane są słowa obcojęzyczne poszczególnych katalogów do edycji. Obsługiwana czcionka w tym polu nosi nazwę Trebuchet MS. Jeżeli to pole w trakcie edycji będzie puste, przyciski 8 Przycisk DODAJoraz 10 Przycisk ZAPISZ Okno dodawania/edycji katalogówstaną się nieaktywne; jeżeli to pole, jak i pozostałe pola tekstowe będą uzupełnione, przyciski 8 Przycisk DODAJoraz 10 Przycisk ZAPISZ Okno dodawania/edycji katalogówstaną się ponownie aktywne.
Pole tekstowe 14 Pole tekstowe SŁOWO Okno dodawania/edycji katalogówjest ograniczone do wyświetlania tylko czterech linii tekstu. W przypadku, kiedy tekst w polu zawiera więcej, niż cztery linie, aby móc zobaczyć resztę tekstu należy kliknąć w to pole i użyć klawisza strzałka w dół/strzałka w górę na klawiaturze tyle razy, aż niewidoczna część tekstu zostanie wyświetlona.
Podczas włączonej edycji słów (pracując np. ze słownikami, edytorami tekstu lub innymi aplikacjami tekstowymi), istnieje możliwość łatwego i szybkiego wprowadzania tekstu skopiowanego wcześniej do Schowka - wystarczy zaznaczyć i skopiować tekst we wspomnianych wcześniej aplikacjach, a następnie kliknąć lub zaznaczyć część tekstu w polu tekstowym 14 Pole tekstowe SŁOWO Okno dodawania/edycji katalogówlewym przyciskiem myszki - tekst ze Schowka zostanie skopiowany do tego pola.

UWAGA! PO SKOŃCZONEJ EDYCJI OKREŚLONEGO SŁOWA (WYBRANEGO W TABELI 4 Tabela słów Okno dodawania/edycji katalogów) W POLACH TEKSTOWYCH 11 Pole tekstowe KATALOG, 14 Pole tekstowe SŁOWO, 16 Pole tekstowe WYMOWAORAZ/LUB 19 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno dodawania/edycji katalogów, NALEŻY NACISNĄĆ PRZYCISK ZAPISZ 10 Przycisk ZAPISZ Okno dodawania/edycji katalogówW CELU ZAPISANIA WSZELKICH ZMIAN DOKONANYCH NA SŁOWIE W KATALOGU, DO KTÓREGO TO SŁOWO NALEŻY. W PRZECIWNYM RAZIE, KIEDY KLIKNIEMY LUB PRZEJDZIEMY DO INNEGO SŁOWA W TABELI 4 Tabela słów Okno dodawania/edycji katalogów, ZMIANY DOKONANE NA SŁOWIE ZOSTANĄ UTRACONE, I TYM SAMYM NIE ZOSTANĄ ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM.

15 przycisk CZCIONKA (FONT) Okno dodawania/edycji katalogów- służy do zmiany czcionki wyświetlanego tekstu w polu tekstowym Wymowa 16 Pole tekstowe WYMOWA Okno dodawania/edycji katalogów, a także w polu tekstowym 7 Pole tekstowe WYMOWAw oknie głównym Okno główne, w polu tekstowym 6 Pole tekstowe WYMOWAoraz 13 Pole tekstowe WYMOWAw oknie aktualizacji listy Okno aktualizacji listy- po kliknięciu na przycisk 15 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno dodawania/edycji katalogówwyświetli się okno wyboru "Czcionka".

Widok okna dodawania/edycji katalogów wraz z oknem wyboru "Czcionka" po kliknięciu przycisku CZCIONKA (FONT) 15 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno dodawania/edycji katalogów:

16 pole tekstowe Wymowa Okno dodawania/edycji katalogów- w tym polu wyświetlana jest transkrypcja fonetyczna poszczególnych słów obcojęzycznych do edycji (dotyczy tylko słów obcojęzycznych, które takową posiadają). Program współpracuje m.in. ze słownikami Cambridge (język angielski), co ułatwia wprowadzanie i edycję słów w polu tekstowym 16 Pole tekstowe WYMOWA Okno dodawania/edycji katalogów. Obsługiwana czcionka w tym polu tekstowym nosi nazwę Ipa-samd Uclphon1 SILDoulosL; można ją zmienić za pomocą przycisku CZCIONKA (FONT) 15 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno dodawania/edycji katalogów. Jeżeli to pole w trakcie edycji będzie puste, przyciski 8 Przycisk DODAJoraz 10 Przycisk ZAPISZ Okno dodawania/edycji katalogówstaną się nieaktywne; jeżeli to pole, jak i pozostałe pola tekstowe będą uzupełnione, przyciski 8 Przycisk DODAJoraz 10 Przycisk ZAPISZ Okno dodawania/edycji katalogówstaną się ponownie aktywne.
Pole tekstowe 16 Pole tekstowe WYMOWA Okno dodawania/edycji katalogówjest ograniczone do wyświetlania tylko jednej linii tekstu. W przypadku, kiedy tekst w polu nie jest w całości wyświetlany, aby móc zobaczyć resztę tekstu należy kliknąć w to pole i użyć klawisza strzałka w prawo/strzałka w lewo na klawiaturze tyle razy, aż niewidoczna część tekstu zostanie wyświetlona.
Podczas włączonej edycji słów (pracując np. ze słownikami, edytorami tekstu lub innymi aplikacjami tekstowymi), istnieje możliwość łatwego i szybkiego wprowadzania tekstu skopiowanego wcześniej do Schowka - wystarczy zaznaczyć i skopiować tekst we wspomnianych wcześniej aplikacjach, a następnie kliknąć lub zaznaczyć część tekstu w polu tekstowym 16 Pole tekstowe WYMOWA Okno dodawania/edycji katalogówlewym przyciskiem myszki - tekst ze Schowka zostanie skopiowany do tego pola.

UWAGA! PO SKOŃCZONEJ EDYCJI OKREŚLONEGO SŁOWA (WYBRANEGO W TABELI 4 Tabela słów Okno dodawania/edycji katalogów) W POLACH TEKSTOWYCH 11 Pole tekstowe KATALOG, 14 Pole tekstowe SŁOWO, 16 Pole tekstowe WYMOWAORAZ/LUB 19 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno dodawania/edycji katalogów, NALEŻY NACISNĄĆ PRZYCISK ZAPISZ 10 Przycisk ZAPISZ Okno dodawania/edycji katalogówW CELU ZAPISANIA WSZELKICH ZMIAN DOKONANYCH NA SŁOWIE W KATALOGU, DO KTÓREGO TO SŁOWO NALEŻY. W PRZECIWNYM RAZIE, KIEDY KLIKNIEMY LUB PRZEJDZIEMY DO INNEGO SŁOWA W TABELI 4 Tabela słów Okno dodawania/edycji katalogów, ZMIANY DOKONANE NA SŁOWIE ZOSTANĄ UTRACONE, I TYM SAMYM NIE ZOSTANĄ ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM.

17 przycisk TRANSKRYPCJA FONETYCZNA (TFONT) Okno dodawania/edycji katalogów- służy do umożliwienia wyświetlania wirtualnej klawiatury 25 Klawiatura wirtualna Okno dodawania/edycji katalogówz zestawem liter/symboli dla danego języka obcego (dotyczy pól tekstowych 11 Pole tekstowe KATALOG, 14 Pole tekstowe SŁOWOoraz 19 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno dodawania/edycji katalogów). W przypadku pola tekstowego 16 Pole tekstowe WYMOWA Okno dodawania/edycji katalogówzostanie wyświetlona klawiatura wirtualna 26 Klawiatura wirtualna Okno dodawania/edycji katalogówz zestawem symboli fonetycznych Międzynarodowego Alfabetu Fonetycznego MAF (ang. International Phonetic Alphabet IPA). Wirtualne klawiatury 27 Klawiatura wirtualna Okno dodawania/edycji katalogóworaz 28 Klawiatura wirtualna Okno dodawania/edycji katalogówpojawiają się automatycznie, kiedy kursor myszki znajdzie się w odpowiednim polu tekstowym (pod warunkiem, że wcześniej został użyty przycisk 17 Przycisk TRANSKRYPCJA FONETYCZNA (TFONT) Okno dodawania/edycji katalogów, co jest sygnalizowane pomarańczowym kolorem tego przycisku). Przycisk 17 Przycisk TRANSKRYPCJA FONETYCZNA (TFONT) Okno dodawania/edycji katalogówzmienia swój kolor na pomarańczowy, kiedy jest aktywowany. Ponowne wciśnięcie przycisku 17 Przycisk TRANSKRYPCJA FONETYCZNA (TFONT) Okno dodawania/edycji katalogówpowoduje zmianę koloru przycisku na niebieski oraz ukrycie wirtualnej klawiatury, która była wyświetlana.

Widok okna dodawania/edycji katalogów po kliknięciu przycisku TRANSKRYPCJA FONETYCZNA (TFONT) 17 Przycisk TRANSKRYPCJA FONETYCZNA (TFONT) Okno dodawania/edycji katalogów:

Widok okna dodawania/edycji katalogów po kliknięciu w pole tekstowe 11 Pole tekstowe KATALOGlub 14 Pole tekstowe SŁOWO Okno dodawania/edycji katalogówprzy aktywowanym przycisku TRANSKRYPCJA FONETYCZNA (TFONT) 17 Przycisk TRANSKRYPCJA FONETYCZNA (TFONT) Okno dodawania/edycji katalogów:

Widok okna dodawania/edycji katalogów po kliknięciu w pole tekstowe 19 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno dodawania/edycji katalogówprzy aktywowanym przycisku TRANSKRYPCJA FONETYCZNA (TFONT) 17 Przycisk TRANSKRYPCJA FONETYCZNA (TFONT) Okno dodawania/edycji katalogów:

Widok okna dodawania/edycji katalogów po kliknięciu w pole tekstowe 16 Pole tekstowe WYMOWA Okno dodawania/edycji katalogówprzy aktywowanym przycisku TRANSKRYPCJA FONETYCZNA (TFONT) 17 Przycisk TRANSKRYPCJA FONETYCZNA (TFONT) Okno dodawania/edycji katalogów:

18 przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno dodawania/edycji katalogów- służy do zmiany czcionki z czcionki formatu Europa Centralna (nazwa przycisku TEC) na czcionkę formatu Zachodni (nazwa przycisku TZach); z czcionki formatu Zachodni na czcionkę formatu Cyrylica (nazwa przycisku TCyr); z czcionki formatu Cyrylica na czcionkę formatu Europa Centralna. Dotyczy to również przycisków 5 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI, 12 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKIoraz 13 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno dodawania/edycji katalogów.
Przycisk 18 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno dodawania/edycji katalogówzmienia format czcionki w polu tekstowym Tłumaczenie 19 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno dodawania/edycji katalogów, a także w polu tekstowym 8 Pole tekstowe TŁUMACZENIEw oknie głównym Okno główne, w polu tekstowym 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIEoraz 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIEw oknie aktualizacji listy Okno aktualizacji listy- umożliwia to naprzemienne wyświetlanie Tłumaczenia w jego oryginalnym formacie (słowa, które są zapisane w formacie czcionki Cyrylica są inaczej wyświetlane od czcionki w formacie Zachodni czy Europa Centralna; to samo często dotyczy słów zapisanych w formacie czcionki Zachodniej oraz Europy Centralnej). Wybór odpowiedniego formatu czcionki jest zapisywany na dysku w pliku ustawienia.ini. Przy następnym uruchomieniu programu, zostaną automatycznie przywrócone ustawienia tego przycisku z pliku ustawienia.ini.

19 pole tekstowe Tłumaczenie Okno dodawania/edycji katalogów- w tym polu wyświetlane są polskie słowa będące tłumaczeniem słów obcojęzycznych do edycji. Obsługiwana czcionka w tym polu nosi nazwę Trebuchet MS. Jeżeli to pole w trakcie edycji będzie puste, przyciski 8 Przycisk DODAJoraz 10 Przycisk ZAPISZ Okno dodawania/edycji katalogówstaną się nieaktywne; jeżeli to pole, jak i pozostałe pola tekstowe będą uzupełnione, przyciski 8 Przycisk DODAJoraz 10 Przycisk ZAPISZ Okno dodawania/edycji katalogówstaną się ponownie aktywne.
Pole tekstowe 19 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno dodawania/edycji katalogówjest ograniczone do wyświetlania tylko siedmiu linii tekstu. W przypadku, kiedy tekst w polu zawiera więcej, niż siedem linii tekstu, aby móc zobaczyć resztę tekstu należy kliknąć w to pole i użyć klawisza strzałka w dół/strzałka w górę na klawiaturze tyle razy, aż niewidoczna część tekstu zostanie wyświetlona.
Podczas włączonej edycji słów (pracując np. ze słownikami, edytorami tekstu lub innymi aplikacjami tekstowymi), istnieje możliwość łatwego i szybkiego wprowadzania tekstu skopiowanego wcześniej do Schowka - wystarczy zaznaczyć i skopiować tekst we wspomnianych wcześniej aplikacjach, a następnie kliknąć lub zaznaczyć część tekstu w polu tekstowym 19 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno dodawania/edycji katalogówlewym przyciskiem myszki - tekst ze Schowka zostanie skopiowany do tego pola.

UWAGA! PO SKOŃCZONEJ EDYCJI OKREŚLONEGO SŁOWA (WYBRANEGO W TABELI 4 Tabela słów Okno dodawania/edycji katalogów) W POLACH TEKSTOWYCH 11 Pole tekstowe KATALOG, 14 Pole tekstowe SŁOWO, 16 Pole tekstowe WYMOWAORAZ/LUB 19 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno dodawania/edycji katalogów, NALEŻY NACISNĄĆ PRZYCISK ZAPISZ 10 Przycisk ZAPISZ Okno dodawania/edycji katalogówW CELU ZAPISANIA WSZELKICH ZMIAN DOKONANYCH NA SŁOWIE W KATALOGU, DO KTÓREGO TO SŁOWO NALEŻY. W PRZECIWNYM RAZIE, KIEDY KLIKNIEMY LUB PRZEJDZIEMY DO INNEGO SŁOWA W TABELI 4 Tabela słów Okno dodawania/edycji katalogów, ZMIANY DOKONANE NA SŁOWIE ZOSTANĄ UTRACONE, I TYM SAMYM NIE ZOSTANĄ ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM.

20 przycisk KOPIA ZAPASOWA PLIKÓW Okno dodawania/edycji katalogów- służy do tworzenia kopii zapasowej plików programu. Tworząc kopie plików zachowujemy pełne bezpieczeństwo możliwości ich przywracania np. w przypadku ich niepoprawnego edytowania w programie. Istnieje możliwość kopiowania zarówno pojedynczych plików, jak i wielu plików na raz. Pliki zostaną skopiowane automatycznie do folderu o nazwie kopia w folderze głównym Moje dokumenty\Fyshkee (w przypadku braku folderu o takiej nazwie, folder kopia zostanie automatycznie utworzony na dysku twardym w w/w folderze głównym).

UWAGA! WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE PLIKI NA DYSKU TWARDYM W FOLDERZE KOPIA O TAKICH SAMYCH NAZWACH, JAK TE KOPIOWANE ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE NADPISYWANE.

UWAGA! ZALECA SIĘ WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWEJ PLIKÓW PROGRAMU (GŁÓWNIE CHODZI O PLIKI Z KATALOGAMI SŁÓW O ROZSZERZENIU .FYS ORAZ PLIKI Z LISTAMI SŁÓW O ROZSZERZENIU .LIS) PO KAŻDORAZOWEJ ICH EDYCJI, LUB CHOCIAŻBY PRZED KOŃCZENIEM PRACY Z PROGRAMEM, ABY MÓC JE W PÓŹNIEJSZYM CZASIE WYKORZYSTAĆ W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI PRZYWRACANIE KOPII ZAPASOWEJ - PLIKI W KOPII BĘDĄ WÓWCZAS ZGODNE Z TYMI EDYTOWANYMI I AKTUALIZOWANYMI NA BIEŻĄCO W PROGRAMIE.

Widok okna wyboru "Kopia zapasowa plików" po kliknięciu przycisku KOPIA ZAPASOWA PLIKÓW 20 Przycisk KOPIA ZAPASOWA PLIKÓW Okno dodawania/edycji katalogów(wybór jednego pliku o rozszerzeniu .fys):

Widok okna wyboru "Kopia zapasowa plików" po kliknięciu przycisku KOPIA ZAPASOWA PLIKÓW 20 Przycisk KOPIA ZAPASOWA PLIKÓW Okno dodawania/edycji katalogów(wybór jednego pliku o rozszerzeniu .lis):

Widok okna wyboru "Kopia zapasowa plików" po kliknięciu przycisku KOPIA ZAPASOWA PLIKÓW 20 Przycisk KOPIA ZAPASOWA PLIKÓW Okno dodawania/edycji katalogów(wybór kilku plików na raz):

21 przycisk PRZYWRÓĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ Okno dodawania/edycji katalogów- służy do przywracania plików programu wcześniej zachowanych za pomocą przycisku KOPIA ZAPASOWA PLIKÓW 20 Przycisk KOPIA ZAPASOWA PLIKÓW Okno dodawania/edycji katalogów. Istnieje możliwość przywracania zarówno pojedynczych plików, jak i wielu plików na raz. Pliki przywracane są automatycznie do folderu głównego Moje dokumenty\Fyshkee. Jeżeli wcześniej została załadowana Lista słów z dysku do tabeli 7 Tabela Listy słóww oknie otwierania katalogów Okno otwierania katalogów, następuje automatyczne sprawdzanie i porównywanie jej zawartości z katalogami słów w programie (jest to działanie funkcji przycisku SPRAWDŹ LISTĘ 17 Przycisk SPRAWDŹ LISTĘw oknie otwierania katalogów Okno otwierania katalogów).

UWAGA! JEŻELI PRZYWRACAMY PLIK O ROZSZERZENIU .FYS (CZYLI PLIK Z LISTĄ SŁÓW DANEGO KATALOGU), KTÓRY NOSI NAZWĘ KATALOGU JUŻ ISTNIEJĄCEGO W PROGRAMIE, WÓWCZAS LISTA SŁÓW Z KATALOGU Z DYSKU TWARDEGO O TAKIEJ SAMEJ NAZWIE ZOSTANIE PONOWNIE ZAŁADOWANA DO PROGRAMU, NADPISUJĄC JUŻ ISTNIEJĄCE SŁOWA Z POSZCZEGÓLNYCH KATALOGÓW.

UWAGA! WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE PLIKI NA DYSKU TWARDYM ZNAJDUJĄCE SIĘ W FOLDERZE GŁÓWNYM MOJE DOKUMENTY\FYSHKEE O TAKICH SAMYCH NAZWACH, JAK TE PRZYWRACANE Z KOPII ZOSTANĄ AUTOMATYCZNIE NADPISYWANE.

Widok okna wyboru "Kopia zapasowa plików" po kliknięciu przycisku PRZYWRÓĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ 21 Przycisk PRZYWRÓĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ Okno dodawania/edycji katalogów(wybór jednego pliku o rozszerzeniu .fys):

Widok okna wyboru "Kopia zapasowa plików" po kliknięciu przycisku PRZYWRÓĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ 21 Przycisk PRZYWRÓĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ Okno dodawania/edycji katalogów(wybór jednego pliku o rozszerzeniu .lis):

Widok okna wyboru "Kopia zapasowa plików" po kliknięciu przycisku PRZYWRÓĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ 21 Przycisk PRZYWRÓĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ Okno dodawania/edycji katalogów(wybór kilku plików na raz):

UWAGA! PODCZAS PRZYWRACANIA KOPII ZAPASOWEJ PLIKÓW Z DYSKU TWARDEGO, MOŻE SIĘ ZDARZYĆ, ŻE WYSTĄPI BŁĄD PODCZAS ICH ŁADOWANIA DO PROGRAMU (CHODZI TUTAJ O PLIKI O ROZSZERZENIU .FYS - TJ. KATALOGI SŁÓW); MOŻE TO BYĆ WYNIKIEM ŹLE ZAPISANYCH PLIKÓW Z KATALOGAMI SŁÓW, TJ. ICH BŁĘDNEJ EDYCJI POZA PROGRAMEM. W TAKIM WYPADKU POJAWI SIĘ OKNO DIALOGOWE "BŁĄD W KATALOGU SŁÓW", WRAZ Z NAZWĄ KATALOGU SŁÓW DANEGO PLIKU, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ BŁĄD. NALEŻY KLIKNĄĆ NA PRZYCISK OK, A NASTĘPNIE POSTĄPIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ ZAWARTĄ W OKNIE DIALOGOWYM, TJ. ALBO PONOWNIE ZAPISAĆ DANY PLIK Z KATALOGIEM SŁÓW NA DYSKU TWARDYM (ZA POMOCĄ PRZYCISKU ZAPISZ 10 Przycisk ZAPISZW OKNIE DODAWANIA/EDYCJI KATALOGÓW Okno dodawania/edycji katalogów), ALBO PRZYWRÓCIĆ GO Z KOPII, O ILE DANY PLIK Z KATALOGIEM SŁÓW ISTNIEJE NA DYSKU TWARDYM (ZA POMOCĄ PRZYCISKU PRZYWRÓĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ 21 Przycisk PRZYWRÓĆ KOPIĘ ZAPASOWĄW OKNIE DODAWANIA/EDYCJI KATALOGÓW Okno dodawania/edycji katalogów).

22 pole wyboru OTWIERAJ WSZYSTKIE ZESTAWY PRZY STARCIE Okno dodawania/edycji katalogów- zaznaczenie tego pola sprawi, że podczas otwierania programu (przy starcie) wszystkie katalogi słów (czyli pliki o rozszerzeniu .fys) obecne na dysku twardym w folderze głównym Moje dokumenty\Fyshkee zostaną automatycznie załadowane do programu; opcja pola wyboru (czy pole zostało zaznaczone czy odznaczone) jest zapisywana na dysku twardym w pliku ustawienia.ini.

23 pole wyboru NA WIERZCHU Okno dodawania/edycji katalogów- zaznaczenie tego pola ułatwia pracę np. podczas edycji słów, kiedy Użytkownik kopiuje tekst z innych aplikacji (np. ze słowników) do pól tekstowych 11 Pole tekstowe KATALOG, 14 Pole tekstowe SŁOWO, 16 Pole tekstowe WYMOWAoraz 19 Pole tekstowe TŁUMACZENIE- okno dodawania/edycji katalogów Okno dodawania/edycji katalogówpozostaje zawsze na wierzchu.

24 pole wyboru ZAZNACZAJ CAŁE POLE TEKSTOWE Okno dodawania/edycji katalogów- zaznaczenie tego pola ułatwia pracę np. podczas edycji słów, kiedy Użytkownik kopiuje tekst z innych aplikacji (np. ze słowników) do pól tekstowych 11 Pole tekstowe KATALOG, 14 Pole tekstowe SŁOWO, 16 Pole tekstowe WYMOWAoraz 19 Pole tekstowe TŁUMACZENIEw oknie dodawania/edycji katalogów Okno dodawania/edycji katalogów, oraz pól tekstowych 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAoraz 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIE; 11 Pole tekstowe KATALOG, 12 Pole tekstowe SŁOWO, 13 Pole tekstowe WYMOWAoraz 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIEw oknie aktualizacji listy Okno aktualizacji listy- jeżeli dane pole tekstowe zawiera jakąś treść to po kliknięciu w to pole tekstowe (tylko wówczas, kiedy kursor znajduje się w innym miejscu, niż pole tekstowe, w które klikamy) cała zawartość danego pole tekstowego zostanie automatycznie zaznaczona.

25 Okno dodawania/edycji katalogówsłuży do wybierania języka, w jakim wirtualna klawiatura 27 Klawiatura wirtualna Okno dodawania/edycji katalogówbędzie wyświetlana. Mamy do wyboru 6 języków (oprócz języka angielskiego, który jest językiem domyślnym w programie): francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski oraz włoski.

26 Okno dodawania/edycji katalogówprzycisk KAPITALIZACJA CZCIONKI - służy do zmieniania wyświetlanych liter z małych na duże, i na odwrót.

27 Okno dodawania/edycji katalogówklawiatura wirtualna ze skróconym zestawem liter/symboli danego języka dla pól tekstowych: 11 Pole tekstowe KATALOG, 14 Pole tekstowe SŁOWOoraz 19 Pole tekstowe TŁUMACZENIE Okno dodawania/edycji katalogów. Aby ukryć wyświatlaną obecnie wirtualną klawiaturę, należy kliknąć na przycisk 17 Przycisk TRANSKRYPCJA FONETYCZNA (TFONT) Okno dodawania/edycji katalogów, lub kliknąć myszką w miejscu po prawej stronie okna dodawania/edycji katalogów Okno dodawania/edycji katalogów.

Obsługiwane języki i ich wygląd na klawiaturze wirtualnej 27 Klawiatura wirtualna Okno dodawania/edycji katalogów:

język francuski - małe litery

język francuski - duże litery

język hiszpański - małe litery

język hiszpański - duże litery

język niemiecki - małe litery

język niemiecki - duże litery

język portugalski - małe litery

język portugalski - duże litery

język rosyjski - małe litery

język rosyjski - duże litery

język włoski - małe litery

język włoski - duże litery

28 Okno dodawania/edycji katalogówklawiatura wirtualna ze skróconym zestawem symboli fonetycznych MAF /IPA dla pola tekstowego 16 Pole tekstowe WYMOWA Okno dodawania/edycji katalogów. Układ liter i symboli na klawiaturze jest dobrany pod język angielski. W przypadku innych języków należy stosować odpowiednie kody klawiaturowe, aby wprowadzać i edytować słowa w polu tekstowym 16 Pole tekstowe WYMOWA Okno dodawania/edycji katalogów, lub stosować te podane na klawiaturze wirtualnej 28 Klawiatura wirtualna Okno dodawania/edycji katalogów. Można również użyć tablicy znaków, którą można znaleźć w systemie - należy wejść do menu START, wejść do Wszystkie programy, potem do Akcesoria a następnie wybrać Tablicę znaków, do której skrót znajduje się w Narzędziach systemowych. Tablicy znaków można używać w przypadku chęci wprowadzania tekstu do wszystkich pól tekstowych w programie, pamiętając o tym, aby wybrać taką czcionkę w Tablicy znaków, która jest używana w poszczególnych polach tekstowych. W celu uzyskania niezbędnych informacji na temat liter i symboli fonetycznych używanych w transkrypcji fonetycznej MAF /IPA, prosimy odwiedzić odpowiednie strony internetowe.
Używanie wirtualnych klawiatur 27 Klawiatura wirtualna Okno dodawania/edycji katalogówi 28 Klawiatura wirtualna Okno dodawania/edycji katalogówpolega na klikaniu odpowiednich liter/symboli, które zostaną wprowadzone w poszczególne pola tekstowe (warunkiem jest, aby owe pola tekstowe były wcześniej zaznaczone kursorem myszki). Pod większością liter/symboli znajduje się kod, służący do wprowadzania poszczególnych liter/symboli za pomocą klawiatury. Każdy kod na wirtualnej klawiaturze 27 Klawiatura wirtualna Okno dodawania/edycji katalogówjest stosowany jednocześnie z wciśniętym lewym klawiszem ALT. Kod należy wprowadzać na klawiaturze numerycznej w kolejności podanej, stale trzymając wciśnięty klawisz ALT. Litera/symbol pojawią się we wcześniej zaznaczonym polu tekstowym po wprowadzeniu ostatniego symbolu kodu i zwolnieniu klawisza ALT. Aby ukryć wyświatlaną obecnie wirtualną klawiaturę, należy kliknąć na przycisk 17 Przycisk TRANSKRYPCJA FONETYCZNA (TFONT) Okno dodawania/edycji katalogów, lub kliknąć myszką w miejscu po prawej stronie okna dodawania/edycji katalogów Okno dodawania/edycji katalogów.

klawiatura wirtualna 28 z zestawem znaków fonetycznych MAF / IPA

Skróty klawiszowe w oknie dodawania/edycji katalogów Okno dodawania/edycji katalogów:

CTRL+A - przejście do okna aktualizacji listy Okno aktualizacji listy, o ile takie okno jest wyświetlane
CTRL+G - przejście do okna głównego Okno główne
ESCAPE - zamknięcie bieżącego okna

Można również używać systemowych skrótów klawiszowych - tzn. używać klawisza ALT wraz z literą, która jest podkreślona w nazwie danego przycisku. W przypadku, kiedy istnieją przyciski o takich samych skrótach klawiszowych (tj. 5 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI, 12 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI, 13 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKIi 18 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno dodawania/edycji katalogów) należy wciskać sekwencyjnie klawisz T (przy stale wciśniętym klawiszu ALT), aby poruszać się pomędzy tymi przyciskami. To samo dotyczy przycisków 15 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKIi 17 Przycisk TRANSKRYPCJA FONETYCZNA (TFONT) Okno dodawania/edycji katalogów- należy wciskać sekwencyjnie klawisz F (przy stale wciśniętym klawiszu ALT). Następnie należy nacisnąć klawisz ENTER, aby dany przycisk użyć.

Wychodzenie z programu Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa

Przycisk 'x' w prawym górnym rogu tego okna nie zamyka całego programu, a jedynie zamyka wyświetlanie bieżącego okna. Aby zamknąć cały program, należy przejść do okna głównego Okno głównei nacisnąć przycisk 'x' w prawym górnym rogu (jednakże całkowite wyjście z programu następuje dopiero po potwierdzeniu chęci zamknięcia programu w oknie dialogowym "Zamykanie programu Fyshkee" za pomocą przycisku TAK).

UWAGA! JEŻELI UŻYTKOWNIK DOKONAŁ JAKICHŚ ZMIAN NA LIŚCIE SŁÓW W TABELI 7 Tabela Listy słówW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WCZEŚNIEJ ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM ZA POMOCĄ PRZYCISKU 16 Przycisk ZAPISZ LISTĘW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów, UŻYTKOWNIK ZOSTANIE POINFORMOWANY O TYM PODCZAS ZAMYKANIA PROGRAMU FYSHKEE - EFEKTYWNA NAUKA SŁOWNICTWA - WYŚWIETLI SIĘ NIŻEJ PRZEDSTAWIONE OKNO DIALOGOWE "ZAPISYWANIE LISTY SŁÓW" Okno dialogowe "Zapisywanie Listy słów"WRAZ Z NAZWĄ LISTY SŁÓW; JEŻELI WYBIERZEMY OPCJĘ ZAPISYWANIA (PRZYCISK TAK), POJAWI SIĘ OKNO WYBORU "ZAPISYWANIE JAKO" Okno wyboru "Zapisywanie jako", W KTÓRYM ZOSTANIEMY POPROSZENI O PODANIE LOKALIZACJI, GDZIE CHCEMY ZAPISAĆ PLIK Z LISTĄ SŁÓW.

Widok okna dialogowego "Zapisywanie Listy słów" podczas zamykania programu Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa w przypadku, kiedy Lista słów została zedytowana, a nie została wcześniej zapisana na dysku twardym: