www.angielska.strefa.pl | Sprawdź nowe katalogi słów
Wróć do góry

Po naciśnięciu przycisku TRENING 1 Przycisk TRENINGw oknie głównym Okno główneotwiera się okno otwierania katalogów - "Otwórz katalogi do treningu ::: [nazwa katalogu]" Okno otwierania katalogów(lub w przypadku braku katalogów "Otwórz katalogi do treningu ::: brak katalogów").

Widok okna otwierania katalogów przed dodaniem słów do Treningu Trening:


1 Okno otwierania katalogówpokazuje ilość słów zawartych w danym katalogu (w tym wypadku ilość słów w katalogu Owoce_demo)

2 Okno otwierania katalogówsłuży do wybierania katalogów; zestaw słów, które składają się na dany katalog wyświetlają się w tabeli 4 Tabela słów Okno otwierania katalogów

3 Okno otwierania katalogówpokazuje ilość wszystkich słów zawartych we wszystkich katalogach

4 Okno otwierania katalogówprzedstawia tabelę słów z katalogu wybranego w 2 Okno otwierania katalogów; wyświetlanie zawartości tabeli można formatować poprzez klikanie na nagłówki tabeli - po naciśnięciu określonego nagłówka, słowa w danej kolumnie pokazywane są albo w kolejności alfabetycznej od A do Z (wzrastająco), albo w odwrotnej kolejności od Z do A (opadająco). Strzałka na nagłówkach zmienia się wraz ze zmianą kolejności wyświetlania słów poszczególnych kolumn tabeli (strzałka do góry oznacza kolejność wzrastającą; strzałka w dół kolejność opadającą)

5 przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno otwierania katalogów- służy do zmiany czcionki z czcionki formatu Europa Centralna (nazwa przycisku TEC) na czcionkę formatu Zachodni (nazwa przycisku TZach); z czcionki formatu Zachodni na czcionkę formatu Cyrylica (nazwa przycisku TCyr); z czcionki formatu Cyrylica na czcionkę formatu Europa Centralna. Dotyczy to również przycisku 6 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno otwierania katalogów. Przycisk 5 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno otwierania katalogówzmienia format czcionki w tabeli 4 Tabela słów Okno otwierania katalogów- umożliwia to naprzemienne wyświetlanie słów w tabeli w ich oryginalnym formacie (słowa, które są zapisane w formacie czcionki Cyrylica są inaczej wyświetlane od czcionki w formacie Zachodni czy Europa Centralna; to samo często dotyczy słów zapisanych w formacie czcionki Zachodniej oraz Europy Centralnej).

6 przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno otwierania katalogów- służy do zmiany czcionki z czcionki formatu Europa Centralna (nazwa przycisku TEC) na czcionkę formatu Zachodni (nazwa przycisku TZach); z czcionki formatu Zachodni na czcionkę formatu Cyrylica (nazwa przycisku TCyr); z czcionki formatu Cyrylica na czcionkę formatu Europa Centralna. Dotyczy to również przycisku 5 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno otwierania katalogów. Przycisk 6 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno otwierania katalogówzmienia format czcionki w tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów- umożliwia to naprzemienne wyświetlanie słów w tabeli w ich oryginalnym formacie (słowa, które są zapisane w formacie czcionki Cyrylica są inaczej wyświetlane od czcionki w formacie Zachodni czy Europa Centralna; to samo często dotyczy słów zapisanych w formacie czcionki Zachodniej oraz Europy Centralnej).

7 Okno otwierania katalogówprzedstawia tabelę słów wybranych do Treningu Trening. Istnieją dwa sposoby dodawania słów do Treningu Trening:

Wyświetlanie zawartości tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogówmożna zmieniać tak samo, jak w tabeli 4 Tabela słów Okno otwierania katalogów. Jedyna różnica, jaka może zaistnieć to taka, iż w przypadku użycia przycisku MIESZAJ 12 Przycisk MIESZAJ Okno otwierania katalogów, strzałka nie będzie odpowiadała kolejności słów występujących w danej kolumnie.

Widok okna otwierania katalogów po kliknięciu nagłówka Słowo w tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów:

Dodatkowo, układ słów w tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogówmożna zmieniać metodą Drag-and-Drop (Przeciągnij-i-Upuść) - zaznaczamy jedno lub kilka słów w tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów(patrz punkt 2 poniżej), klikamy na jedno z zaznaczonych słów lewym przyciskiem myszki i, nie zwalniając przycisku, przeciągamy zaznaczone słowa w odpowiednie miejsce w tabeli. Po przeciągnięciu i upuszczeniu słowa/słów zwalniamy lewy przycisk myszki. Podczas przeciągania, kursor myszki będzie przedstawiony w formie krzyżyka na prostokącie .

8 przycisk DODAJ Okno otwierania katalogów- służy do dodawania do tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogówsłów uprzednio zaznaczonych w tabeli 4 Tabela słów Okno otwierania katalogów. Istnieją trzy sposoby dodawania słów z tabeli 4 Tabela słów Okno otwierania katalogów:

9 przycisk DODAJ WSZYSTKIE Okno otwierania katalogów- służy do dodawania do tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogówwszystkich słów zawartych w danym katalogu

10 przycisk USUŃ Okno otwierania katalogów- służy do usuwania z tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogówsłów dodanych z tabeli 4 Tabela słów Okno otwierania katalogów, bądź z listy słów dodanych za pomocą przycisku OTWÓRZ LISTĘ 15 Przycisk OTWÓRZ LISTĘ Okno otwierania katalogów. Usuwanie poszczególnych słów z tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogówodbywa się w podobny sposób, jak dodawanie poszczególnych słów z tabeli 4 Tabela słów Okno otwierania katalogów.

11 przycisk USUŃ WSZYSTKIE Okno otwierania katalogów- służy do usuwania z tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogówwszystkich słów

12 przycisk MIESZAJ Okno otwierania katalogów- służy do przestawiania kolejności słów w tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogóww dowolną, przypadkową kolejność - dzięki temu podczas Treningu Treningsłowa są wyświetlane w takiej kolejności, jaka się pojawia w tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów- czyli przypadkowej, a nie np. w kolejności alfabetycznej. Użycie tego przycisku aktywuje przycisk COFNIJ 13 Przycisk COFNIJ Okno otwierania katalogów.

13 przycisk COFNIJ Okno otwierania katalogów(staje się aktywny po wcześniejszym naciśnięciu przycisku MIESZAJ 12 Przycisk MIESZAJ Okno otwierania katalogów) - służy do przywracania kolejności wyświetlania słów w tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogówwystępujących w kolejności początkowej

14 przycisk START Okno otwierania katalogów- uruchamia w oknie głównym Okno główneTrening Treningwybranych słów

15 przycisk OTWÓRZ LISTĘ Okno otwierania katalogów- służy do dodawania słów do tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogówpoprzez otworzenie pliku z Listą słów już wcześniej zapisanych na dysku - plik musi mieć rozszerzenie .lis, aby móc go otworzyć w programie. Po załadowaniu Listy słów do tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów, następuje automatyczne sprawdzanie i porównywanie jej zawartości z katalogami słów w programie. Nazwa listy pojawi się w 20 Nazwa Listy słów Okno otwierania katalogów.

UWAGA! PODCZAS OTWIERANIA LISTY SŁÓW KASOWANE SĄ WSZYSTKIE SŁOWA ZNAJDUJĄCE SIĘ W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów. JEDNAKŻE W PRZYPADKU, KIEDY W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogówZNAJDUJĄ SIĘ SŁOWA WCHODZĄCE W SKŁAD LISTY SŁÓW WCZEŚNIEJ OTWARTEJ LUB ZAPISANEJ, KTÓRA ZOSTAŁA ZEDYTOWANA (OZNAKĄ TEGO JEST CZERWONY PRZYCISK 16 Przycisk ZAPISZ LISTĘ Okno otwierania katalogów), UŻYTKOWNIK ZOSTANIE WCZEŚNIEJ ZAPYTANY O CHĘĆ ZAPISANIA DOKONANYCH ZMIAN NA OWEJ LIŚCIE SŁÓW PRZED SKASOWANIEM SŁÓW W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów- POJAWI SIĘ OKNO DIALOGOWE "ZAPISYWANIE LISTY SŁÓW" Okno otwierania katalogów, JAKIE JEST PRZEDSTAWIONE W PUNKCIE 16 Przycisk ZAPISZ LISTĘ Okno otwierania katalogówPONIŻEJ UWAGI. W PRZYPADKU KLIKNIĘCIA NA PRZYCISK NIE, POJAWI SIĘ NIŻEJ PRZEDSTAWIONE OKNO WYBORU "OTWIERANIE" Okno otwierania Listy słów.

Wygląd okna otwierania katalogów Okno otwierania katalogówpo kliknięciu przycisku OTWÓRZ LISTĘ 15 Przycisk OTWÓRZ LISTĘ Okno otwierania katalogówwraz z oknem wyboru "Otwieranie":

Wygląd okna otwierania katalogów Okno otwierania katalogówze słowami w tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogówpo otwarciu Listy słów z dysku twardego:

UWAGA! PODCZAS OTWIERANIA LISTY SŁÓW Z DYSKU TWARDEGO ZA POMOCĄ PRZYCISKU OTWÓRZ LISTĘ 15 Przycisk OTWÓRZ LISTĘ Okno otwierania katalogów, MOŻE SIĘ ZDARZYĆ, ŻE WYSTĄPI BŁĄD PODCZAS JEJ ŁADOWANIA DO PROGRAMU; MOŻE TO BYĆ WYNIKIEM ŹLE ZAPISANEJ LISTY SŁÓW, TJ. JEJ BŁĘDNEJ EDYCJI POZA PROGRAMEM. W TAKIM WYPADKU POJAWI SIĘ OKNO DIALOGOWE "BŁĄD NA LIŚCIE SŁÓW", WRAZ Z NAZWĄ LISTY SŁÓW, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ BŁĄD. NALEŻY KLIKNĄĆ NA PRZYCISK OK, A NASTĘPNIE POSTĄPIĆ ZGODNIE Z INFORMACJĄ ZAWARTĄ W OKNIE DIALOGOWYM, TJ. ALBO PONOWNIE ZAPISAĆ DANĄ LISTĘ SŁÓW NA DYSKU TWARDYM (ZA POMOCĄ PRZYCISKU ZAPISZ LISTĘ 16 Przycisk ZAPISZ LISTĘW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów), ALBO PRZYWRÓCIĆ JĄ Z KOPII, O ILE DANA LISTA SŁÓW ISTNIEJE NA DYSKU TWARDYM (ZA POMOCĄ PRZYCISKU PRZYWRÓĆ KOPIĘ ZAPASOWĄ 21 Przycisk PRZYWRÓĆ KOPIĘ ZAPASOWĄW OKNIE DODAWANIA/EDYCJI KATALOGÓW Okno dodawania/edycji katalogów).

16 przycisk ZAPISZ LISTĘ Okno otwierania katalogów- służy do zapisywania na dysku twardym słów z tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów, tworząc tym samym listę słów, którą można później otworzyć, edytować i dodawać do Treningu Trening- plik z Listą słów będzie miał rozszerzenie .lis.

UWAGA! WSZELKIE ZMIANY DOKONANE NA LIŚCIE SŁÓW W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogówSĄ SYGNALIZOWANE ZMIANĄ KOLORU (NA CZERWONY) PRZYCISKU 16 Przycisk ZAPISZ LISTĘ Okno otwierania katalogów. ZALECA SIĘ ZAPISYWANIE WSZELKICH ZMIAN PO KAŻDORAZOWEJ EDYCJI SŁÓW (USUWANIE LUB DODAWANIE) W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów- SŁOWA WCHODZĄCE W SKŁAD LISTY SŁÓW WCZEŚNIEJ OTWARTEJ LUB ZAPISANEJ NIE SĄ AUTOMATYCZNIE ZAPISYWANE NA DYSKU PO ICH EDYCJI. ABY ZATWIERDZIĆ I ZAPISAĆ NA DYSKU WSZELKIE ZMIANY DOKONANE NA LIŚCIE SŁÓW W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów, NALEŻY KLIKNĄĆ PRZYCISK 16 Przycisk ZAPISZ LISTĘ Okno otwierania katalogów- PRZYCISK ZMIENI SWÓJ KOLOR NA NIEBIESKI. NASTĘPNIE POJAWI SIĘ OKNO WYBORU "ZAPISYWANIE JAKO" Okno zapisywania Listy słów, W KTÓRYM ZOSTANIEMY POPROSZENI O PODANIE LOKALIZACJI, GDZIE CHCEMY ZAPISAĆ PLIK Z LISTĄ SŁÓW.

Wygląd okna otwierania katalogów po kliknięciu przycisku ZAPISZ LISTĘ 16 Przycisk ZAPISZ LISTĘ Okno otwierania katalogówwraz z oknem wyboru "Zapisywanie jako" Okno zapisywania Listy słów:

UWAGA! JEŻELI ZMIANY DOKONANE NA LIŚCIE SŁÓW W TABELI 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogówNIE ZOSTANĄ PRZEZ NAS ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM ZA POMOCĄ PRZYCISKU 16 Przycisk ZAPISZ LISTĘ Okno otwierania katalogów, UŻYTKOWNIK ZOSTANIE POINFORMOWANY O TYM PODCZAS ZAMYKANIA PROGRAMU FYSHKEE - EFEKTYWNA NAUKA SŁOWNICTWA - WYŚWIETLI SIĘ NIŻEJ PRZEDSTAWIONE OKNO DIALOGOWE "ZAPISYWANIE LISTY SŁÓW" Okno otwierania katalogówWRAZ Z NAZWĄ LISTY SŁÓW; JEŻELI WYBIERZEMY OPCJĘ ZAPISYWANIA (PRZYCISK TAK), POJAWI SIĘ OKNO WYBORU "ZAPISYWANIE JAKO" Okno zapisywania Listy słów, W KTÓRYM ZOSTANIEMY POPROSZENI O PODANIE LOKALIZACJI, GDZIE CHCEMY ZAPISAĆ PLIK Z LISTĄ SŁÓW (PATRZ WYŻEJ).

Widok okna dialogowego "Zapisywanie Listy słów" po kliknięciu przycisku ZAPISZ LISTĘ 16 Przycisk ZAPISZ LISTĘ Okno otwierania katalogów(lub podczas zamykania programu Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa w przypadku, kiedy Lista słów została zedytowana, a nie została wcześniej zapisana na dysku twardym):

17 przycisk SPRAWDŹ LISTĘ Okno otwierania katalogów- służy do aktualizowania otwartej Listy słów (znajdującej się w tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów) ze słowami z katalogów, które zostały w międzyczasie zedytowane, a które wchodzą w skład Listy słów. Program zaczyna aktualizację od najważniejszej informacji w programie, jaką jest nazwa Katalogu; następnie porównuje Słowa oraz ich Tłumaczenia i przydziela odpowiedni indeks liczbowy, pozwalający na porównanie poszczególnych słów z katalogów w programie ze słowami znajdującymi się na danej Liście słów. Po naciśnięciu przycisku SPRAWDŹ LISTĘ 17 Przycisk SPRAWDŹ LISTĘ Okno otwierania katalogówotwiera się okno aktualizacji listy - "Aktualizuj listę ::: [nazwa listy]" Okno aktualizacji listy.

UWAGA! KIEDY I DO CZEGO MOŻE POSŁUŻYĆ AKTUALIZACJA LISTY SŁÓW (UŻYCIE PRZYCISKU SPRAWDŹ LISTĘ 17 Przycisk SPRAWDŹ LISTĘ Okno otwierania katalogów)?
UŻYTKOWNIK TWORZY LISTĘ SŁÓW NA PODSTAWIE SŁÓW Z KATALOGÓW W PROGRAMIE I ZAPISUJE JĄ NA DYSKU TWARDYM. W MIĘDZYCZASIE, NIEKTÓRE SŁOWA W PROGRAMIE MOGĄ ZOSTAĆ PRZEZ UŻYTKOWNIKA ZEDYTOWANE (RÓWNIEŻ TE, KTÓRE WCHODZĄ W SKŁAD DANEJ LISTY SŁÓW). KIEDY UŻYTKOWNIK PONOWNIE OTWORZY LISTĘ SŁÓW WCZEŚNIEJ ZAPISANĄ NA DYSKU TWARDYM, DZIĘKI FUNKCJI AKTUALIZACJI LISTY SŁÓW, BĘDZIE MÓGŁ SPRAWDZIĆ, KTÓRE ZE SŁÓW NA LIŚCIE SŁÓW RÓŻNIĄ SIĘ OD TYCH W MIĘDZYCZASIE ZEDYTOWANYCH W PROGRAMIE, I BĘDZIE MÓGŁ DOKONAĆ NIEZBĘDNYCH ZMIAN NA LIŚCIE SŁÓW WEDLE UZNANIA. MOŻLIWE JEST TEŻ OTWIERANIE LISTY SŁÓW UTWORZONEJ PRZEZ INNEGO UŻYTKOWNIKA I DODAWANIE/EDYTOWANIE SŁÓW Z TAKIEJ LISTY BEZPOŚREDNIO DO PROGRAMU (DOTYCZY TO TYLKO PEŁNEJ WERSJI PROGRAMU FYSHKEE - EFEKTYWNA NAUKA SŁOWNICTWA).

18 Okno otwierania katalogówpokazuje całkowitą ilość słów dodanych do Treningu Trening, i znajdujących się w tabeli 7 Tabela Listy słów Okno otwierania katalogów

19 pole wyboru NA WIERZCHU Okno aktualizacji listy- zaznaczenie tego pola ułatwia pracę np. podczas edycji słów, kiedy Użytkownik kopiuje tekst z innych aplikacji (np. ze słowników) do pól tekstowych 4 Pole tekstowe KATALOG, 5 Pole tekstowe SŁOWO, 6 Pole tekstowe WYMOWAoraz 7 Pole tekstowe TŁUMACZENIE; 11 Pole tekstowe KATALOG, 12 Pole tekstowe SŁOWO, 13 Pole tekstowe WYMOWAoraz 14 Pole tekstowe TŁUMACZENIEw oknie aktualizacji listy Okno aktualizacji listy- okno aktualizacji listy pozostaje zawsze na wierzchu.

20 Okno otwierania katalogówpokazujące nazwę Listy słów utworzonej wcześniej w programie za pomocą przycisków 8 Przycisk DODAJ i/lub 9 Przycisk DODAJ WSZYSTKIE Okno otwierania katalogówi zapisanej na dysku twardym, lub otwartej Listy słów z dysku twardego za pomocą przycisku 15 Przycisk OTWÓRZ LISTĘ Okno otwierania katalogów.

Skróty klawiszowe w oknie otwierania katalogów Okno otwierania katalogów:

CTRL+A - przejście do okna aktualizacji listy Okno aktualizacji listy, o ile takie okno jest wyświetlane
CTRL+G - przejście do okna głównego Okno główne
ESCAPE - zamknięcie bieżącego okna

Można również używać systemowych skrótów klawiszowych - tzn. używać klawisza ALT wraz z literą, która jest podkreślona w nazwie danego przycisku. W przypadku, kiedy istnieją przyciski o takich samych skrótach klawiszowych (tj. 5 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKIi 6 Przycisk ZMIANA FORMATU CZCIONKI Okno otwierania katalogów) należy wciskać klawisz T (przy stale wciśniętym klawiszu ALT), aby poruszać się pomędzy tymi przyciskami. Następnie należy nacisnąć klawisz ENTER, aby dany przycisk użyć.

Wychodzenie z programu Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa

Przycisk 'x' w prawym górnym rogu tego okna nie zamyka całego programu, a jedynie zamyka wyświetlanie bieżącego okna. Aby zamknąć cały program, należy przejść do okna głównego Okno głównei nacisnąć przycisk 'x' w prawym górnym rogu (jednakże całkowite wyjście z programu następuje dopiero po potwierdzeniu chęci zamknięcia programu w oknie dialogowym "Zamykanie programu Fyshkee" za pomocą przycisku TAK).

UWAGA! JEŻELI UŻYTKOWNIK DOKONAŁ JAKICHŚ ZMIAN NA LIŚCIE SŁÓW W TABELI 7 Tabela Listy słówW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WCZEŚNIEJ ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM ZA POMOCĄ PRZYCISKU 16 Przycisk ZAPISZ LISTĘW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów, UŻYTKOWNIK ZOSTANIE POINFORMOWANY O TYM PODCZAS ZAMYKANIA PROGRAMU FYSHKEE - EFEKTYWNA NAUKA SŁOWNICTWA - WYŚWIETLI SIĘ NIŻEJ PRZEDSTAWIONE OKNO DIALOGOWE "ZAPISYWANIE LISTY SŁÓW" Okno dialogowe "Zapisywanie Listy słów"WRAZ Z NAZWĄ LISTY SŁÓW; JEŻELI WYBIERZEMY OPCJĘ ZAPISYWANIA (PRZYCISK TAK), POJAWI SIĘ OKNO WYBORU "ZAPISYWANIE JAKO" Okno wyboru "Zapisywanie jako", W KTÓRYM ZOSTANIEMY POPROSZENI O PODANIE LOKALIZACJI, GDZIE CHCEMY ZAPISAĆ PLIK Z LISTĄ SŁÓW.

Widok okna dialogowego "Zapisywanie Listy słów" podczas zamykania programu Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa w przypadku, kiedy Lista słów została zedytowana, a nie została wcześniej zapisana na dysku twardym: