www.angielska.strefa.pl | Sprawdź nowe katalogi słów
Wróć do góry

Trening Treningzawsze odbywa się w oknie głównym Okno główne. Aby uruchomić Trening Trening, należy:

W oknie głównym Okno główne, w jego nagłówku, pojawi się całkowita liczba słów wybranych do Treningu Trening- liczba poprzedzająca ilość całkowitą słów w Treningu Treningbędzie się zmieniała wraz z postępem przerabianych słów; liczba ta oznacza kolejne słowo w Treningu Trening.

Widok okna głównego podczas Treningu - "Fyshkee ::: Słów do treningu - [liczba kolejna słowa/całkowita liczba słów]":


W oknie pojawią się również dodatkowe przyciski (te przyciski występują tylko podczas Treningu Trening; są automatycznie ukrywane, kiedy kursor myszki znajdzie się poza polem, w którym wyświetlane są słowa języka obcego - pole tekstowe Słowo 6 Pole tekstowe SŁOWO Trening; przyciski pojawiają się ponownie, kiedy kursor myszki znajdzie się znów w tym polu). Zaraz po uruchomieniu Treningu Trening, aktywne są tylko dwa przyciski - 10 Przycisk SPRAWDŹ/NASTĘPNEoraz 12 Przycisk STOP Trening.

9 przycisk ZNAM ODPOWIEDŹ Trening- służy do potwierdzania, iż dane słowo jest nam znane (przycisk ten staje się aktywny po naciśnięciu przycisku SPRAWDŹ/NASTĘPNE 10 Przycisk SPRAWDŹ/NASTĘPNE Trening; służy do obliczania procentowego wyniku osiąganego przez Użytkownika podczas Treningu Trening). Po naciśnięciu tego przycisku przycisk nawigacyjny SPRAWDŹ/NASTĘPNE 10 Przycisk SPRAWDŹ/NASTĘPNE Treningjest automatycznie używany.

10 przycisk nawigacyjny SPRAWDŹ/NASTĘPNE Trening- służy do nawigacji po kolejnych słowach podczas Treningu Trening; po jego naciśnięciu wyświetlają się słowa języka polskiego będące tłumaczeniem przerabianych słów obcojęzycznych (sam przycisk również się zmienia). Ponowne naciśnięcie przycisku 10 Przycisk SPRAWDŹ/NASTĘPNE Treningpowoduje przejście i wyświetlenie kolejnych słów Treningu Trening.

Widok okna głównego Okno głównepodczas Treningu Treningpo zatwierdzeniu odpowiedzi za pomocą przycisku nawigacyjnego SPRAWDŹ/NASTĘPNE 10 Przycisk SPRAWDŹ/NASTĘPNE Trening:

Widok okna głównego Okno głównezaraz przed zakończeniem Treningu Trening:


11 przycisk NIE ZNAM ODPOWIEDZI Trening- służy do potwierdzania, iż dane słowo jest nam nie znane (przycisk ten staje się aktywny po naciśnięciu przycisku SPRAWDŹ/NASTĘPNE 10 Przycisk SPRAWDŹ/NASTĘPNE Trening; służy do obliczania procentowego wyniku osiąganego przez Użytkownika podczas Treningu Trening). Po naciśnięciu tego przycisku przycisk nawigacyjny 10 Przycisk SPRAWDŹ/NASTĘPNE Treningjest automatycznie używany.

12 przycisk STOP Trening- zatrzymuje i kończy Trening Treningwyświetlając procentowy wynik końcowy 13 Wynik końcowy Treningprzerobionych słów, na które zostały udzielone odpowiedzi za pomocą przycisków 9 Przycisk ZNAM ODPOWIEDŹoraz 11 Przycisk NIE ZNAM ODPOWIEDZI Trening.

Widok okna głównego Okno głównepo przerwaniu Treningu Treningza pomocą przycisku STOP 12 Przycisk STOP Trening:

Po zakończeniu Treningu Trening, procentowy wynik końcowy 13 Wynik końcowy Treningprzerobionych słów jest również wyświetlany.

Widok okna głównego Okno głównepo zakończeniu Treningu Trening:


Liczba przed '+' oznacza ilość udzielonych prawidłowych odpowiedzi; liczba przed '-' oznacza ilość nieprawidłowych odpowiedzi; liczba po '/' oznacza całkowitą liczbę słów, na które zostały udzielone odpowiedzi.

Skróty klawiszowe w oknie głównym Okno głównepodczas Treningu Trening:

Q - obsługa przycisku ZNAM ODPOWIEDŹ 9 Przycisk ZNAM ODPOWIEDŹ Trening
N - obsługa przycisku SPRAWDŹ/NASTĘPNE 10 Przycisk SPRAWDŹ/NASTĘPNE Trening
W - obsługa przycisku NIE ZNAM ODPOWIEDZI 11 Przycisk NIE ZNAM ODPOWIEDZI Trening
S - obsługa przycisku STOP 12 Przycisk STOP Trening
ESCAPE - wyjście z programu

Można również używać systemowych skrótów klawiszowych - tzn. używać klawisza ALT wraz z literą, która jest podkreślona w nazwie danego przycisku.

Wychodzenie z programu Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa

Przycisk 'x' w prawym górnym rogu tego okna (okna głównego Okno główne) zamyka cały program (jednakże całkowite wyjście z programu następuje dopiero po potwierdzeniu chęci zamknięcia programu w oknie dialogowym "Zamykanie programu Fyshkee" za pomocą przycisku TAK).

UWAGA! JEŻELI UŻYTKOWNIK DOKONAŁ JAKICHŚ ZMIAN NA LIŚCIE SŁÓW W TABELI 7 Tabela Listy słówW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WCZEŚNIEJ ZAPISANE NA DYSKU TWARDYM ZA POMOCĄ PRZYCISKU 16 Przycisk ZAPISZ LISTĘW OKNIE OTWIERANIA KATALOGÓW Okno otwierania katalogów, UŻYTKOWNIK ZOSTANIE POINFORMOWANY O TYM PODCZAS ZAMYKANIA PROGRAMU FYSHKEE - EFEKTYWNA NAUKA SŁOWNICTWA - WYŚWIETLI SIĘ NIŻEJ PRZEDSTAWIONE OKNO DIALOGOWE "ZAPISYWANIE LISTY SŁÓW" Okno dialogowe "Zapisywanie Listy słów"WRAZ Z NAZWĄ LISTY SŁÓW; JEŻELI WYBIERZEMY OPCJĘ ZAPISYWANIA (PRZYCISK TAK), POJAWI SIĘ OKNO WYBORU "ZAPISYWANIE JAKO" Okno wyboru "Zapisywanie jako", W KTÓRYM ZOSTANIEMY POPROSZENI O PODANIE LOKALIZACJI, GDZIE CHCEMY ZAPISAĆ PLIK Z LISTĄ SŁÓW.

Widok okna dialogowego "Zapisywanie Listy słów" podczas zamykania programu Fyshkee - Efektywna nauka słownictwa w przypadku, kiedy Lista słów została zedytowana, a nie została wcześniej zapisana na dysku twardym: